Realizovani projekti

Gdje ste parkirali svoju savjest? (2002)

Literatura za sve (2002)

S ljubavlju čovjek, čovjeku (2002)

Bojama vedrine kroz mozaik života (2002)

Projekat Javnog zastupanja – Ne odustajem (2002 – 2003)

Adaptacija računarske sale na Pravnom fakultetu (2003)

Rolo vrata na ulazu u Studentski dom (2003) 

Osnaživanje mladih sa hendikepom za zapošljavanje (2004)

Konferencija organizacija osoba s invaliditetom (2004)

Fakultet za sve (2004 – 2005)

Pravno savjetovalište (2004 – 2005)

Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (2004-2011)

Podižem glas-rušim barijere (2005)     

Istok, zapad, sjever, jug (2005)

Brajeva štamparija – korak ka samofinansiranju (2005 – 2007)

Promocija inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori (2005-2007)

Učenje stranih jezika – siguran put do radnog mjesta (2005-2008)

Hendikep je pitanje ljudskih prava (2006-2007)

Pas kao vodič ili pomagač (2006-2007) 

Za mlade sa hendikepom, bez barijera! (2006-2011)  

Ljetnja škola (2007)

Psiho-socijalna i pravna podrška mladima sa hendikepom (2007-2008)

Dostupni udžbenici – izjednačene mogućnosti (2007-2008)

Prilagođenim prevozom brže do znanja (2008)

Škola plesa – BEZ GRANICA (2008)

Ka inkluziji u srednjem obrazovanju (2008-2010)

Škola plesa (2009)

Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom (2009-2011)

Partnerski projekat INKLUZIVNOG DIZAJNA za osobe s invaliditetom (2011-2012) 

Unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (septembar 2011 – februar 2013)

Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori (septembar 2011 – oktobar 2014) 

Istraživanje o položaju žena s invaliditetom u Crnogorskom društvu (novembar 2011 – mart 2012)

Monitoring prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori (decembar 2011 – maj 2013)

Kurs engleskog jezika (realizovan 2 puta – periodično po 3 mjeseca, u saradnji s Institutom za strane jezike) 2011. i 2012. 

PBA – Pravljenje privilegija za nekoiko, šansa za sve (2013)

Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene (jul 2014 – januar 2016) uz kofinansiranje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Za osnažene i samostalne studente s invaliditetom (septembar – oktobar 2014)

Kampanje: “Ovo su naša mjesta” i “Razmisli, prije nego što parkiraš!” (od 2014 do danas)

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work (mart 2015 – decembar 2015) 

Sloboda izbora (jul 2015 – jul 2016) 

Kako zakon postaje praksa? (septembar 2015 – februar 2016) 

Hajde da pričamo o invaliditetu (septembar 2015 – decembar 2016)

Tranzicija studenata s invaliditetom iz procesa visokog obrazovanja ka zaposlenju (oktobar 2015 – oktobar 2018) – ERASMUS+ – nosilac Univerzitet Makedonija iz Soluna 

Od obrazovanja ka zaposlenju 2 – Trans2Work 2 (januar – oktobar 2016)  

Od pravnih garancija do jednakosti u praksi (februar – novembar 2016) 

Javni rad: Personalni asistent – samostalni mladi s invaliditetom (2016. dva projekta)  

Pošteni izbori, oslobođeni od korupcije (2016) – nosilac MANS  

Zdravstveni sistem Crne Gore i prava pacijenata – pobjeđuje povjerenje građana  (2016 – 2017) – nosilac CeMI

ICT u službi zaštite i ostvaivanja prava osoba s invaliditetom (jun 2016 – mart 2017)

Zaštita prava pacijenata – osvajanje povjerenja građana (oktobar 2016 – mart 2017)  

Javni rad: Personalni asistent – samostalni mladi s invaliditetom (jun – septembar 2017, potom novembar – decembar 2017)

Akcioni plan za  poglavlje 23:  Aktivno civilno društvo za transparentnije, participativnije i efektivnije reforme – nosilac MANS (januar 2016 – decembar  2017)

Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (decembar 2016 – decembar 2018) – nosioci UNICEF i EDF 

Od obrazovanja ka zaposlenju 3 – Trans2Work 3 (januar – novembar 2017)

Zaista živjeti (Uloba fund) (maj – novembar 2017)

Obezbijedi(TI) sredstva za inkluziju – mali grantovi WeBER projekta (jun – novembar 2017)

Za mlade s invaliditetom, bez barijera! – sufinansiranje od strane Ministarstva sporta (jun – decembar 2017)

Rentiranje kombi vozila – SMART START – IPER (novembar 2017 – mart 2019) 

Učimo zajedno (decembar 2017 – maj 2018. Telekom – Za svako dobro – Ugovor produžen do kraja oktobra 2018) 

UKLJUČI, OSNAŽI, ZAPOSLI ME! – SUFINANSIRANJE OD STRANE MINISTARSTVA SPORTA (MART – NOVEMBAR 2018) 

Konkurs za izbor izvođača javnih radova – ZZZCG (april – septembar 2018) 

Personalna asistencija za osobe s invaliditetom  – Glavni Grad posredstvom Crvenog krsta CG (mart – decembar 2018)

Podrška za znanje – znanje za podršku UNICEF CRNA GORA (jun – decembar 2018) 

Korak ka jednakim mogućnostima (septembar – oktobar 2018) – Gradska opština Golubovci  

Ovo su (i) naša mjesta! – konkurs za NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva (oktobar 2018 – februar 2019.)  

Dostojanstveno omogućeno glasanje / Dignified enabled voting (DEVOTING) – [decembar 2018 – februar 2019]

OMLADINSKA POLITIKA JE I MOJA POLITIKA! Konkurs za NVO Ministarstvo sporta i mladih  (decembar 2018 – jun 2019)

JEDNAKO OBRAZOVANJE ZA SVE – TIČE NAS SE! Ministarstvo prosvjete (decembar 2018 – maj 2019) – Ugovor produžen do 25. juna 2019

UČESTVOVANJE S ODLUČIVANJEM (PARTICIPATION WITH DECISIONS – PWDs) [decembar 2018 – april 2019] – ugovor produžen do 30. juna 2019

NAŠ JE BUDŽET NAŠA STVAR! (januar – jun 2019) 

UMREŽAVANJEM DO BOLJEG RADA (Better working through networking) – EIDHR- (januar 2018 – jul 2019) 

SAUČESNICI U OSTVARIVANJU PRAVA OSI (decembar 2018 – jul 2019)

KORAK BLIŽE PRAVDI ZA OSOBE S INVALIDITETOM (decembar 2018 – avgust 2019 (realizacija projekta produžena do 21.9.2019))

JAVNI RAD “Personalni asistent” – ZZZCG (maj-septembar 2019)

PERSONALNA ASISTENCIJA ZA DVIJE KORISNICE USLUGA UMHCG I AKTIVNOSTI MOBILNOG TIMA – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore (februar – decembar 2019)

Za mlade s invaliditetom, bez barijera! – konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (mart – decembar 2019 (realizacija projekta produžena do 31.1.2020))

(Sa)OBRAĆAJ MI SE – konkurs za NVO Ministarstva saobraćaja i pomorstva (jul – oktobar 2019 (realizacija projekta produžena do 29.2.2020))

Svi jednaki u pristupu pravdi (All = in Access 2 Justice) – konkurs za dodjelu malih grantova NVO raspisanog od strane CeMI-a u partnerstvu sa CEDEM-om i MAEIP-om (septembar 2019 – mart 2020)

Samostalnost je izbor – konkurs za NVO Glavnog grada Podgorice (22. oktobar 2019 – 22. februar 2020 – realizacija projekta produžena do 22. aprila 2020)

Press to Work – Klikni i pro(radi) – Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Grant šema (jul 2019 – maj 2020)

OSIguraj uslove sebi! – konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (jul 2019 – mart 2020 – realizacija projekta produžena do 31. jula 2020)

PonOSIti, ravnopravni, uključeni! – konkurs za NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja (septembar 2019 – septembar 2020)

Karavan o ljudskim pravima OSI – konkurs za NVO Ministarstva za ljudska i manjinska prava (decembar 2019 – jul 2020 – realizacija projekta produžena do 11.9.2020)

11² – koraci ka sigurnOStI – konkurs za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje – (decembar 2019 – avgust 2020 – realizacija projekta produžena do 1. oktobra 2020)

Javni rad “Personalni asistent” – konkurs Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (8. jun 2020 – 8. oktobar 2020)

Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) – UNICEF kancelarija u Crnoj Gori (decembar 2019 – septembar 2020 – realizacija projekta produžena do oktobra 2020)

Personalna asistencija za dvije korisnice usluga UMHCG i aktivnosti mobilnog tima – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore (januar – decembar 2020)

PUTokaz za OSI – konkurs za NVO Ministarstva kapitalnih investicija (24. jul 2020 – 24. decembar 2020 – realizacija projekta produžena do 28. februara 2021)

Onlajn pravno savjetovalište za OSI kao odgovor na COVID-19 – Britanska ambasada (7. decembar 2020 – 28. februar 2021) 

Zajedno za pristupačan grad Savez slijepih Crne Gore i UMHCG – konkurs za NVO Ministarstvo kapitalnih investicija (jul 2020 – februar 2021)

OsnaŽENA, zapOSlena, uključena  Evropska unija, uz sufinansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (januar 2020 – april 2021)

Mladi za Stvarnu Inkluziju – konkurs za NVO Uprave za sport i mlade (5. novembar 2020 – 5. maj 2021)

Žene S Integritetom – ka vidljivOStI – posredstvom Mreže za nadzor rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji (23. decembar 2020 – 22. jun 2021)

Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support)  UNICEF predstavništvo u Crnoj Gori (25. decembar 2020 – 24. jun 2021)

Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI konkurs za NVO Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (30. oktobar 2020 – 30. jun 2021)

OSudI nasilje! konkurs za NVO Ministarstva finansija i socijalnog staranja (5. oktobar 2020 – 5. avgust 2021)

Svrsishodno učešće i uključivanje osoba s invaliditetom u okviru crnogorske politike i prakse – UNICEF predstavništvo u Crnoj Gori (15. maj – 15. avgust 2021)

Saradnici i donatori