Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Ćutanje nije opcija!

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Ćutanje nije opcija!

Projekat Ćutanje nije opcija! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Projekat ima za cilj osnaživanje i edukaciju o načinu prepoznavanja i mehanizmima zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja nad ženama s invaliditetom (ŽSI), i osnaživanje njihove djece. Ovi ciljevi se namjeravaju dostići izradom džepnih priručnika za ŽSI, edukacijom za ženske organizacije civilnog društva o načinima komunikacije i pružanja zaštite  ŽSI, zatim edukacijom za predstavnike državnih institucija o načinima komunikacije i pružanja usluga ŽSI, organizovanjem 10 grupnih susreta – grupe podrške, zatim kroz usluge pravnog savjetovališta i pravnog zastupanja za žrtve nasilja i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene žene s invaliditetom, njihova djeca, predstavnici civilnog društva i institucija, dok će indirektnu korist imati OSI, OOSI, porodice i prijatelji OSI, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, centri za socijalni rad, Uprava policije, tužilaštva, sudovi, skloništa za žene/žrtve nasilja, pružaoci usluga zaštite žrtava nasilja, šira javnost, i država Crna Gora. S druge strane, krajnju korist od ovog projekta, pored navedenih, imaće i sve druge žene s invaliditetom žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, njihova djeca i druga djeca s invaliditetom, njihove sestre i braća, kao i institucije i pružaoci usluga u oblasti nasilja.

Aktivnosti projekta realizuju se posredstvom konkursa za NVO u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici u 2021. 

Realizacija projekta traje deset mjeseci počev od 31. marta 2022.

Saradnici i donatori