Publikacije

ČASOPIS DISABILITY info

DISABILITY info – broj 1 – jul 2008

DISABILITY info – broj 2 – januar 2010

DISABILITY info – broj 3 – maj 2011

DISABILITY info – broj 4 – novembar 2015

DISABILITY info – broj 5 – maj 2017

DISABILITY info – broj 6 – oktobar 2022

DISABILITY info – broj 7 – decembar 2022

PUBLIKACIJE

ŽENE SA INVALIDITETOM POKRETAČICE PROMENA 2024 – CIL Srbija, Iz Kruga Vojvodine, IC Lotos i UMHCG 

Džepni priručnik o modelima pristupa invaliditetu 2023

Vodič za mlade u oblasti bezbjednosti saobraćaja 2023

Publikacija o rodnoj ravnopravnosti i uključivanju žena s invaliditetom u procesu evropskih integracija 2023

Sažetak studije o rodnoj ravnopravnosti i uključivanju žena s invaliditetom u procesu evropskih integracija 2022

Publikacija o ekonomskom nasilju nad ženama s invaliditetom 2022

Džepni vodič za žene s invaliditetom s iskustvom nasilja 2022

ANALIZA PROPISA U OBLASTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA S ASPEKTA GARANCIJA PRAVA OSI NA AKTIVNO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU UZ PREPORUKE ZA ADEKVATNIJE GARANCIJE I PROCEDURE OSTVARIVANJA PRAVA 2022

SERVIS ILI PREPREKA, PRAVO ILI OBAVEZA: Analiza postupaka i sporova pokrenutih od strane OSI pred državnim organima 2021

Leksikon ključnih pojmova u oblasti ljudskih prava OSI 2021

ANALIZA USLUGA ZA OSI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE TRENUTNOG STANJA 2021

Analiza rodno odgovornog budžetiranja u projektima u oblasti rodne ravnopravnosti, zaštite od diskriminacije i promocije prava OSI, pristupa pravdi i zaštite žena od nasilja 2021 

Brošura o pravima OSI u oblasti saobraćaja s posebnim akcentom na bezbjednost i pristupačnost javnog saobraćaja/semafor/ 2021

Preporuke za pružanje psihosocijalne pomoci u novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom COVID-19 2021

BROŠURA O NASILJU NAD ŽENAMA I DJECOM S INVALIDITETOM I MEHANIZMIMA PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE OD NASILJA 2020

PRIRUČNIK I SMJERNICE O POSTUPANJU OSOBA S INVALIDITETOM I POSTUPANJU PREMA OSI U VANREDNIM SITUACIJAMA S PRIJEDLOGOM SADRŽAJA PROTOKOLA 2020

Informator za poslodavce i OSI o mjerama i aktivnostima zaštite i zdravlja na radu 2020

Informator o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje 2020

Studija: Pristup pravdi osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na proceduralne adaptacije 2020

ANALIZA O FINANSIJSKOM ASPEKTU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSI 2019

Publikacija – Učešće osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i  monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice 2017

Policy brief: Prava pacijenata s invaliditetom 2017

Publikacija – Pravo osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi 2016

Studija – uslovi za učešće osoba s invaliditetom u političkom životu Crne Gore 2016

SPP: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje OSI 2015

SPP: Pristupačnost fizičkog okruženja – ljudsko pravo osoba s invaliditetom 2015

Studija: Personalna asistencija – ključ za samostalni život 2014

Policy brief: Personalna asistencija – ključ za samostalni život 2014

Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori 2012

Studija o uspostavljanju servisa PA u Crnoj Gori 2011

DRUGE PUBLIKACIJE

Brošura o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje 2020

Priručnik o pristupu djeci s invaliditetom u srednjem inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori 2019

Vodič za advokate i sudije o institutu besplatne pravne pomoći za osobe s invaliditetom 2019

Priručnik o javnom zastupanju i kreiranju javnih politika 2015

Vodič za rad policije s marginalizovanim društvenim grupama 2015

Vodič za osobe sa hendikepom kroz pravni sistem Crne Gore – maj 2005

IZVJEŠTAJI

AYDM Report on the monitoring of the electoral rights of persons with disabilities (ENG) 2023

Alternativni izvještaj o realizaciji Akcionog Plana za implementaciju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017 – 2021. za 2019. i 2020.

Alternativni izvještaj o realizaciji Akcionog Plana za implementaciju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017 – 2021. za 2017. i 2018.

Ljudska prava osoba s invaliditetom – Izvještaj za Crnu Goru – 2012 i 2013 (ENG)

Ljudska prava osoba s invaliditetom – Izvještaj za Crnu Goru – 2010

ISTRAŽIVANJA

UMHCG istraživanje 2022

Istraživanje o potrebama stručnih radnika u oblasti SDZ s posebnim akcentom na prava djece s invaliditetom i OSI 2021

Istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade s invaliditetom u Crnoj Gori 2020 (ENG)

Istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade s invaliditetom u Crnoj Gori 2020 – Lako razumljiva verzija OHCHR (ENG)

Istraživanja o sprovođenju preporuka Komiteta UN o pravima OSI u vezi s članom 19 Konvencije (Samostalni život i uključenost u zajednicu) 2020

UMHCG istraživanje 2019

UMHCG istraživanje 2015

KONVENCIJA, OPŠTI KOMENTARI KOMITETA I ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE

Opšti komentar Komiteta UN br. 1 – Jednako priznanje pred zakonom

Opšti komentar Komiteta UN br. 2 – Pristupačnost

Opšti komentar Komiteta UN br. 3 – Žene i djevojčice s invaliditetom

Opšti komentar Komiteta UN br. 5 – Samostalni život i uključenost u zajednicu

Opšti komentar Komiteta UN br. 6 – Ravnopravnost i nediskriminacija

Opšti komentar Komiteta UN br. 7 – Učešće OSI i OOSI u sprovođenju i monitoringu Konvencije

Publikacija – komentari Komiteta UN o pravima OSI 2021

29 III 21 Zaključna razmatranja UNCRPD MNE 2021

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM 2020

ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM U CRNOJ GORI  2017

OSTALO

Deset godina sa vama – oktobar 2011

Pet godina uspjeha – oktobar 2006

Saradnici i donatori