Donatori

Donatori i realizovani projekti u 2024. su osjenčeni plavom bojom. 

Udruženje svoje aktivnosti sprovodi zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa, pojedinaca, društveno-odgovornih kompanija i privatnih preduzeća i to:

 1. A&V oprema Kotor (donacija u opremi za kombi);
 2. Aerobik Klub Dikka Aspida iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 3. Aerodromi Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 4. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 5. Agencija za radio difuziju (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 6. AIESEC Montenegro (donacija za Studentski servis);
 7. Ambasada Kraljevine Norveške;
 8. Američki Konzulat u Podgorici (od 2006. Ambasada SAD u Podgorici kroz program Demokratske komisije za male grantove)/ projekti Sloboda izbora (Freedom of Choice) i OsnaŽene (WomE(n)mPoWereD);
 9. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF);
 10. Bojan Marović i Goraton (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 11. Britanska ambasada u Podgorici (projekti Kako zakon postaje praksa? / How the Law becomes practice? projekti Dostojanstveno omogućeno glasanje / Dignified Enabled Voting (DEVOTING)) i Onlajn pravno savjetovalište za OSI kao odgovor na COVID-19;
 12. Centar za građansko obrazovanje (CGO) – projekat ForUM za prava OSI – mini grant programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija;  Nagrada za ljudska prava i građanski aktivizam;
 13. Centar za monitoring i istraživanje – CeMI (projekat Svi jednaki u pristupu pravdi (All =  in Access 2 Justice) mali je grant projekta Reforma pravosuđa, unaprijeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu, očuvanju integriteta pravosuđa koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave);
 14. Centar za socijalni rad Glavni grad, Gradska opština Golubovci, Gradska Opština Tuzi i Opština Danilovgrad (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 15. Centar za ženska prava (CŽP) – projekat ZAštićene, OSnažene, sIgurne – mini grant projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja koji finansira Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency – ADA);
 16. Centralna banka RCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 17. CIDA;
 18. Crnogorski elektrodistributivni sistem – CEDIS (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 19. Crveni krst Nikšić (Omladinski klub Crvenog krsta);
 20. Demokratska partija socijalista (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 21. Demokratska srpska stranka Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 22. Direkcija za izgradnju Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 23. Donacije građana/građanki za školovanje pasa vodiča i pomagača;
 24. Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 25. Emisija Dnevnica – Nezavisna produkacija koja se trenutno emituje na RTCG (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 26. ERSTE Fondacija (donacija za nabavku opreme);
 27. Evropska Komisija kroz Program Mladi u akciji – Youth in Action program i Erasmus+ – projekat Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu (Inclusive Tertiary Education in Western Balkans) – IDEAEvropska edukativna i kulturna izvršna agencija (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) delagirana od strane Evropske Komisije – kroz partnerstvo na projektu U kontaktu (In Touch); Evropski socijalni fond (ESF) Evropske Komisije, kroz partnerstvo na projektu DI-MARC; Nacionalna fondacija Tempus, Erasmus+ program (Evropska Komisija)Evropska unija, kroz partnerstvo na projektu Inicijativa za manje invaliditeta, a više potencijala (Initiative for less disabilities and more abilities).
 28. Evropska Komisija kroz programe malih grantova – posredstvom drugih organizacija i programa:
  – Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany); – IRIS mreža; – Evropski forum osoba s invaliditetom (European Disability Forum); – Triple A for citizens;
 29. Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme, IPA Civil Society Facility Media –Projekat Izborna reforma u fokusu – Vrijeme je! (CDT, UZOR, UMHCG);
 30. Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i IPA program za organizacije civilnog društva – IPA Civil Society Facility Programme, IPA Civil Society Facility Media – projekat PRIME (Professional, Responsible and Inclusive Montenegrin mEdia (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni MEdiji));
 31. Evropska unija, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU – Ministarstvo finansija Crne Gore) kroz projekat IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services, projekat Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) 
 32. Evropska unija, posredstvom EU TACSO 3 Programa tehničke podrške organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj – program Transformacija za efikasno učešće (Transformation for Efficient participation – TEN); 
 33. Finska Ambasada;
 34. Fond za aktivno građanstvo – fAKT;
 35. Fond za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund) – projekat Inkluzija umjetnika (Articulate inclusion).
 36. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore;
 37. Fondacija Banka hrane (higijjenska sredstva i hrana za korisnike usluga UMHCG);
 38. Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora;
 39. Fondacija za stipendiranje Roma (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 40. Glavni grad Podgorica (godišnja donacija za članstvo u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada – Podgorica + 1 kompjuter; personalni asistenti za dva korisnika posredstvom Crvenog krsta u 2018, 2019, 2020 i 2021. i 2022 mobilni timovi za OSI posredstvom Crvenog krsta u 2019, 2020, 2021, 2022, i 2023, projekat Samostalnost je izbor po Javnom konkursu za NVO u 2019. i projekat ZA JEDNakO učešće OSI! po Javnom konkursu za NVO u 2021), Prevoz od vrata do vrata za OSI u 2022 i 2023, projekat Ključ SamostalnOStI po Javnom konkursu za NVO u 2022; projekat Podrška, a NE zanemarivanje! po Javnom konkursu za NVO u 2023;
 41. Gradska opština Golubovci u okviru konkursa za NVO 2018. i 2021;
 42. Hotel Bečići (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 43. Hotel Evropa, Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 44. Hotel Hemera d.o.o Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 45. Institut Alternativa – mali grantovi u okviru WeBER projekta; projekati Obezbijedi(TI) sredstva za inkluziju i Naš je budžet naša stvar, mali grantovi kroz projekat “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta” koji finansira Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije;
 46. Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte;
 47. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, mali grant kroz projekat Smart Start koji finansira Evropska komisija;
 48. Javno komunalno preduzeće Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 49. KIPS d.o.o. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 50. Lanex d.o.o (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 51. Luka Kotor A.D. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 52. Međunarodna promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom – Disability Right Promotion International (D.R.P.I.) i Univerzitet York Kanada
 53. Ministarstvo finansija (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 54. Ministarstvo javne uprave/Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija kofinansiranje projekata Umrežavanjem do boljeg rada (odluka donesena u decembru 2018) i projekta Pristupačnim prevozom do promjena (odluka donesena u aprilu 2020);
 55. Ministarstvo kulture i medija;
 56. Ministarstvo nauke (projekat Promocija asisitivnih ICT za osobe s invaliditetom, Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 57. Ministarstvo pravde (projekat Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom po Javnom konkursu za NVO iz 2018);
 58. Ministarstvo prosvjete i nauke/Ministarstvo prosvjete i sporta/Ministarstvo prosvjete (donacija za rad Studentske savjetodavne kancelarije, projekat Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se!, po javnom konkursu za NVO iz 2018)/Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, projekat Nauči-primijeni-promijeni, po Javnom konkursu za NVO iz 2020;
 59. Ministarstvo rada i socijalnog staranja/Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača) projekti u oblasti zaštite lica sa invaliditetom: Za mlade s invaliditetom, bez barijera!, po Javnom konkursu za NVO iz 2018PonOSIti, ravnopravni, uključeni!, po Javnom konkursu za NVO iz 2019OsamoStalI se!, po Javnom konkursu za NVO iz 2020Samostalnošću do slobode! po Javnom konkursu za NVO iz 2021; i Samostalno – aktivno – odgovorno! po Javnom konkursu za NVO iz 2022; projekat OSIguraj uslove sebi!, u oblasti zaštite i zdravlja na radupo Javnom konkursu za NVO iz 2019, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici: projekat OSudI nasilje! po Javnom konkursu za NVO iz 2020, Ćutanje nije opcija! po Javnom konkursu za NVO u 2021; i projekat Bezbjedna i Sigurna po Javnom konkursu za NVO iz 2022; u oblasti društvena briga o djeci i mladima: projekat Roditeljstvo = za sve, po Javnom konkursu za NVO iz 2021;
 60. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva / Ministarstvo kapitalnih investicija: u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju: projekat Ovo su (i) naša mjesta!, po Javnom konkursu za NVO iz 2018, projekat (Sa)OBRAĆAJ mi se! po Javnom konkursu za NVO iz 2019, projekat PUTokaz za OSI po Javnom konkursu NVO iz 2020, projekat PUT do sigurnOStI po Javnom konkursu za NVO iz 2021; projekat Samo minut – Sačekaj ti! po Javnom konkursu za NVO iz 2023, i projekti u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti: projekat Nauči, da (ne) budeš vezan! po Javnom konkursu iz 2021, projekat ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj po Javnom konkursu NVO iz 2022, projekat Pričajmo o bezbjednOStI po Javnom konkursu NVO iz 2022, projekat Bezbjed(n)(OS)n(i) PUTevi po Javnom konkursu NVO iz 2023.
 61. Ministarstvo sporta/Ministarstvo sporta i mladih/Uprava za sport i mlade (Konkurs za mlade 2017. i 2018, zatim projekat Omladinska politika je i moja politika! po javnom konkursu za NVO iz 2018, i projekat Mladi za Stvarnu Inkluziju, po javnom konkursu NVO iz 2020. u oblasti društvene brige o mladima;
 62. Ministarstvo unutrašnjih poslova (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača), projekat 11² – koraci ka sigurnOStI, po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje iz 2019.);
 63. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 64. Ministarstvo za ekonomski razvoj (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 65. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava/Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava: u oblasti zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti: projekat (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSI, po Javnom konkursu za NVO iz 2018, projekat Karavan o ljudskim pravima OSI, po Javnom konkursu za NVO iz 2019, projekat Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI, po Javnom konkursu za NVO iz 2020, projekat P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI, po Javnom konkursu za NVO iz 2021, projekat P(O)(S)tupc(I)ma do pravde OSI, po Javnom konkursu za NVO iz 2022, i projekat Škola antidiskriminacije, po Javnom konkursu za NVO iz 2023, i projekti u oblasti rodne ravnopravnosti: FRIDA – Feminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo – afirmacija, po Javnom konkursu za NVO iz 2021, i projekat Pravo(O) za žene (S) (I)nvaliditetompo Javnom konkursu za NVO iz 2022;
 66. Montenegro Airlines (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 67. Mornarično tehnološki remontni Zavod “Sava Kovačević” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 68. Morsko dobro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 69. Mreža žena Kosova (MŽK) – projekat OsnaŽENA, zapOSlena, uključena – kroz  grant za organizacije civilnog društva (OCD), a posredstvom projekta koji realizuju Centar za ženska prava i Mreža žena Kosova s partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu kao dio Akcije: Unaprjeđenje ženskih radnih prava koju finansira Evropska unija uz ko-finansiranje Švedske Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA);
 70. Natal Poliklinika (besplatne usluge za žene s invaliditetom);
 71. Nemesis d.o.o Podrorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 72. NESPA computers;
 73. NIP Pobjeda (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 74. NVO Centar za obuku vodiča i dresuru pasa K-9 Montenegro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 75. NVO Expeditio (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 76. NVO Mnemosina (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 77. NVO Savez civilnih invalida rata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 78. NVO Savez slijepih Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 79. NVO Savez udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 80. OKOV D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 81. Opština Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 82. Opština Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 83. Opština Herceg Novi (personalna asistencija za studentkinju s invaliditetom);
 84. Opština Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 85. Opština Nikšić (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 86. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) – predstavništvo u Crnoj Gori (donacija opreme i softvera);
 87. Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD), a realizuju UNICEF, UNDP i Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori – projekat Unaprjeđenje inkluzije djece s invaliditetom i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori
 88. Pivara „Trebjesa“ a.d. Nikšić;
 89. Planinarski klub “Pestingrad” iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 90. Pokret za promjene, Opštinski odbor Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 91. Poslovni centar Rivijera iz Kotora (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 92. Pošta Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 93. Privredna komora Crne Gore (Donacija povodom 95 godina postojanja Komore);
 94. Program “SHARE SEE”;
 95. Program HESP (Program podrške visokom obrazovanju – Higher Education Support Program);
 96. Program REFINE;
 97. Prva banka Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 98. Reaktor – Istraživanje u akciji (Reactor – Research in Action) – projekat Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) – mini grant projekta Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU koji finansira Evropska unija i kofinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida)
 99. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 100. Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti(Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 101. Restoran Forest Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 102. Rotaract Club Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 103. Rotaract Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 104. Rotary Club Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 105. Rotary Club Podgorica (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 106. Savez sindikata Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 107. Skupština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 108. Skupština Glavnog grada Podgorica;
 109. Skupština Opštine Bar (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 110. Skupština Opštine Bijelo Polje (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 111. Skupština Opštine Budva (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 112. Skupština Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 113. Societe Generale banka Montenegro (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 114. Socijalistička narodna partija Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 115. Spinel Kotor D.O.O. (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 116. Sport Vision D.O.O (Donacija kao vid podrške radu UMHCG);
 117. Stan project (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 118. Studentsko vijeće Pravnog fakulteta UCG i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta UCG (donacije Studentskom servisu);
 119. Švedski helsinški komitet za ljudska prava – kancelarija u Beogradu;
 120. TEHNO-PUT (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 121. Telekom – T – com (donacije u novcu i opremi) + projekat Učimo zajedno;
 122. Telenor (donacije u novcu i opremi) + projekat ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava OSI;
 123. TEMPUS program Evropske unije (partnerski projekti);
 124. Turistička organizacija Opštine Kotor (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 125. Uloba fund (Bente Skansgårds Independent Living Fund) – projekat Zaista živjeti (To really live), projekat Od pasivnih korisnika pomoći do aktivnih građana (From passive recipients of help to active citizens);
 126. UNDP Crna Gora – donacije u opremi, i kroz projekat “Otvorene ideje za Crnu Goru”;
 127. UNICEF predstavništvo u Crnoj Gori projekat Podrška za znanje – znanje za podršku, mali grant u sklopu projekta Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj; projekat Mladi zajedno za promjene/Youth together for change, projekat Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku/EQUALIS (Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) i projekat Svrsishodno učešće i uključivanje osoba s invaliditetom u okviru crnogorske politike i prakse ((Mean)(in)g(ful(l)) participation and disability inclusion in Montenegrin policy and practice frame(work)), projekat Održiva tranzicija za jednake mogućnosti (STEP – Sustainable Transition for Equal Possibilities);
 128. UNIQUA Osiguranje;
 129. Univerzitet Crne Gore;
 130. Uplate po osnovu rješenja Osnovnog državnog tužilaštva (svrha korišćenja: Pružanje besplatne pravne pomoći);
 131. USAID/E&E/DGST) by the Aguirre Division of JBS International;
 132. USAID/IRD;
 133. USAID/ORT;
 134. Vlada Crne Gore;
 135. Vlada Savezne Republike Njemačke, posredstvom Ambasade u Podgorici (projekat Učestvovanje s odlučivanjem / Participation with Decisions – PWDs);
 136. Zajednica opština Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 137. Zavod za školstvo Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača);
 138. Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača, Grant šeme – projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, raspisani u 2014, 2016, 2019 i Javni rad Personalna asistencija (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023);
 139. Ženska akcija – projekat Žene S Integritetom – ka vidljivOStI (mali grant u okviru projekta Mreža za nadzor rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji koji je finansiran od strane Austrijske agencije za razvoj (Austrian Development Agency – ADA) i Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA));
 140. Crveni krst Crne Gore – projekat o podizanju nivoa svijesti i znanja o važnosti uvažavanja prava OSI(Mali grant u okviru projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 virusa i budućih kriza koji je finansiran od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta).

Saradnici i donatori