Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi Udruženja su:

 

 • Podsticanje i uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja, rada i zapošljavanja;  
 • Angažovanje na obezbjeđivanju osnovnih uslova u svim institucijama obrazovnog sistema za svu djecu s invaliditetom i mlade s invaliditetom;
 • Angažovanje na obezbjeđivanju kvalitetnih i savremenih pomagala,  asistivne opreme, kao i medicinske rehabilitacije za osobe s invaliditetom;  
 • Priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja mladih s invaliditetom u osnovnim i srednjim školama u cilju sticanja visokog obrazovanja, školovanja preko interneta, kao i zapošljavanja na otvorenom tržištu rada;
 • Okupljanje i informisanje mladih s invaliditetom, uključujući i po principu rodne ravnopravnosti, o njihovim pravima, mogućnostima i potrebama;
 • Angažovanje na ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda svih osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na mlade s invaliditetom i žene s invaliditetom;
 • Angažovanje na obezbjeđivanju i stvaranju jednakih mogućnosti za sve mlade s invaliditetom u društvu;  
 • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje garantuju, doprinose i omogućavaju nesmetan pristup pravdi i jednako priznanje pred zakonom svih osoba s invaliditetom, uključujući i kroz iniciranje primjene razumnih i proceduralnih adaptacija za osobe s invaliditetom;  
 • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti mladih s invaliditetom i doprinose razvijanju potencijala i jačanju njihove ličnosti,uključujući i kroz aktivnosti u oblasti kulture, umjetnosti, književnosti, nauke;
 • Angažovanje na obezbjeđivanju pristupačne fizičke sredine, saobraćaja, informacija i komunikacija, usluga, informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) i sredstava komunikacije osobama s invaliditetom; 
 • Angažovanje na obezbjeđivanju pristupačnih javnih objekata, uključujući i objekte turističke, sportske i kulturne namjene; 
 • Angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa podrške za osobe s invaliditetom, posebno mlade s invaliditetom i žene s invaliditetom;
 • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti za omogućavanje samostalnog života i života u zajednici za osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na mlade s invaliditetom i žene s invaliditetom;
 • Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijal osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na mlade s invaliditetom i žene s invaliditetom;
 • Uticaj na primjenu modela zasnovanog na ljudskim pravima prema invaliditetu u svim institucijama sistema i drugim subjektima koji sprovode aktivnosti i politike za osobe s invaliditetom;
 • Promocija i zastupanje evropskih vrijednosti i standarda, posebno kroz proces evropskih integracija i koristi priključivanja EU s posebnim naglaskom na segmente pregovaračkog procesa koji se direktno tiče OSI;
 • Uticaj na primjenu međunarodnih standarda, posebno Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom prilikom planiranja i usvajanja politika u oblasti invaliditeta.

 

Ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje preko sljedećih djelatnosti:

 

 • Pokretanjem i sprovođenjem inicijativa za promjenu zakonske regulative koja se tiče osoba s invaliditetom;
 • Monitoringom primjene i poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, uključujući i kroz proces reforme javne uprave, kao i obavezno obezbjeđivanje i namjensku potrošnju sredstava namijenjenih za OSI;
 • Kampanjama za podizanje i promjenu svijesti javnosti o pravima osoba s invaliditetom, uključujući i specifične kategorije OSI;
 • Organizovanjem savjetovanja, simpozijuma, seminara, škola i predavanja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, kao i odgovarajućih obuka i treninga;
 • Organizovanjem i učešćem u razmjenama i studijskim posjetama s drugim udruženjima i  organizacijama sa sličnim ciljevima;
 • Angažovanjem oko stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući i uklanjanje arhitektonskih barijera, pristupačnih informacija, komunikacija i ICT;
 • Angažovanjem oko prilagođavanja i pristupačnosti sredstava javnog saobraćaja potrebama osoba s invaliditetom;
 • Angažovanjem oko obezbjeđivanja pristupačnih usluga, te većeg nivoa i vrste usluga, uključujući i one javne, u dostupnim formatima i po pristupačnim i priuštljivim cijenama;
 • Angažovanje oko obezbjeđivanja alternativnih vidova prevoza za osobe s invaliditetom samostalno, ili u saradnji s javnim, lokalnim i nacionalnim vlastima;
 • Izdavanjem odgovarajućih publikacija i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja;
 • Kontinuiranom saradnjom s medijima nacionalne i lokalne pokrivenosti (televizija, portali, dnevna i nedjeljna štampa…);  
 • Saradnjom s obrazovnim institucijama, poslodavcima i izvođačima profesionalne rehabilitacije i/li institucijama/agencijama koje se bave promocijom zapošljavanja u cilju stvaranja boljih uslova u oblastima obrazovanja i zapošljavanja za mlade s invaliditetom;
 • Saradnjom s kulturnim, umjetničkim, književnim, sportskim i drugim subjektima radi osmišljavanja, kreiranja i sprovođenja zajedničkih aktivnosti za mlade s invaliditetom;
 • Saradnjom s društvenim, stručnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima;
 • Saradnjom i koordinacijom rada s drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu sa srodnim ciljevima;
 • Udruženje može radi informisanja članstva i javnosti o svom radu, pravima i potrebama mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom osnivati elektronske i štampane medije;
 • Ostalim aktivnostima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom kojima se doprinosi poboljšanju položaja svih osoba s invaliditetom. 

Saradnici i donatori