Pravni program i antidiskriminacija

Pravni program i antidiskriminacija zasnovan je na cilju zastupanja, promocije i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Program se sprovodi od 2004, a u okviru njega se organizuje savjetovanje, inicira donošenje propisa, vrši monitoring prava osoba s invaliditetom i pišu izvještaji, izdaju publikacije, sprovode edukacije i treninzi i mnoge druge aktivnosti u okviru projekata ili redovnih aktivnosti.

Osim projekata Udruženje je u okviru ovog Programa aktivno pružalo i pruža podršku u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije svih osoba s invaliditetom koje nam se jave, ili kada smo u saznjanju da su diskriminisani.

Udruženje je osim kroz redovne aktivnosti koje samo pokreće i realizuje u cilju doprinosa u većem stepenu poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom bilo uključeno i u partnerski projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim društvenim grupama, kojeg je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Nakon završetka projekta advokatica Tijana Živković, koja je pružala besplatnu pravnu podršku tokom trajanja projekta je nastavila saradnju s UMHCG na polju ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom. 

U okviru Pravnog programa kontinuirano se pruža besplatna pravna pomoć za osobe s invaliditetom na teritoriji Crne Gore, u okviru koje osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica i OOSI mogu dobiti podršku i pomoć da ostvare i zaštitite svoja ljudska prava.

Putem besplatnog pravnog savjetovališta osobe s invaliditetom mogu tražiti informacije i/ili iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti. Na taj način OSI i/ili članovi njihovih porodica, bivaju obaviješteni ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. Pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG-a, svakog radnog dana (ponedeljak – petak), putem fiksnog i mobilnog telefona, e-maila, Fejsbuk stranice, Instagram naloga putem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12:00-14:00h) ili putem čata na portalu Vršnjačkapodrška.me svakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih).

Kroz mehanizam besplatne pravne pomoći osobe s invaliditetom, korišćenjem usluga našeg advokatskog tima (Advokatska kancelarija Terzić-Živković) mogu biti zastupani u svim pravnim poslovima i postupcima pred svim institucijama sistema, kao i pred pravnim i fizičkim licima u državi i inostranstvu npr. u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem. Kroz besplatnu pravnu pomoć pruža se i pomoć prilikom sastavljanja: inicijativa, zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi, i drugih vrsta podnesaka, zastupanja interesa stranke u tim postupcima, preduzimanja svih drugih pravnih radnji za koje se ocijeni da su u korist stranke, kao i oslobađanja od plaćanja troškova postupka (u dijelu troškova advokata/ice).

Na sljedećem linku je Memorandum VS, UMHCG i UPOSIBP  i Memorandum AK, UMHCG i UPOSIBP i Memorandum MPA, UMHCG i UPOSIBP.


OMOGUĆITI OPŠTINSKIM IZBORNIM KOMISIJAMA USLOVE ZA SPROVOĐENJE PREDSTOJEĆEG IZBORNOG PROCESA

U susret lokalnim izborima 2022. skupštine opština moraju osigurati sredstva opštinskim izbornim komisijama (OIK) za ostvarivanje biračkog prava svih građana i građanki dostojanstveno i pod jednakim uslovima. Misija OEBS-a u Crnoj Gori, Državna izborna komisija, Savez slijepih i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) rade na zagovaranju ostvarivanja biračkog prava osoba s invaliditetom (OSI), kako kroz izmjene […]

Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ministar Gjeka, da održi riječ!

Savez slijepih Crne Gore, informiše sve osobe s invaliditetom i zainteresovanu javnost, da je g-din Fatmir Gjeka, ministar za ljudska i manjinska prava, na sjednici Vlade Crne Gore održanoj u četvrtak 28.7.2022. godine (link 14. Sjednice Vlade Crne Gore:  https://www.youtube.com/watch?v=m5ieQQSPUGQ, 1:41, 1 sat i 41 minut),  kazao i dao riječ da će izvršiti izmjene i dopune […]

Opširnije

OOSI prepoznati kao važne aktere u saradnji i iniciranju promjena za unapređenje prava OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je organizovalo Obuka za OOSI i OSI o javnom zagovaranju za prava OSI u periodu 9-12. jula 2022. u Baru. Obuku je pohađalo 16 polaznika/ca. Obuka je organizovana s ciljem da razvije zagovaračke kapacitete OOSI i OSI na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se pokrenule inicijative koje su od značaja za […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE OBUKU ZA ORGANIZACIJE OSI I OSOBE S INVALIDITETOM O JAVNOM ZAGOVARANJU ZA PRAVA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje za organizacije OSI i OSI Obuku o javnom zagovaranju za prava OSI, koja će se održati u periodu 9-12. jula 2022, u hotelu Princess, u Baru. Obuka se organizuje s ciljem da razvije zagovaračke kapacitete OOSI na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se pokrenule inicijative koje su od značaja […]

Opširnije

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ZA ORGANIZACIJE OSI I OSOBE S INVALIDITETOM O JAVNOM ZAGOVARANJU ZA PRAVA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predstavnike/ce organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) i osobe s invaliditetom (OSI) da prisustvuju Obuci o javnom zagovaranju za prava OSI, koja će se održati u periodu 9-12. jula 2022, u hotelu Princess, u Baru. Obuka se organizuje s ciljem da razvije zagovaračke kapacitete OOSI na nacionalnom i lokalnom nivou kako […]

Opširnije

Saradnici i donatori