Pravni program i antidiskriminacija

Pravni program i antidiskriminacija zasnovan je na cilju zastupanja, promocije i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom. Program se sprovodi od 2004, a u okviru njega se organizuje savjetovanje, inicira donošenje propisa, vrši monitoring prava osoba s invaliditetom i pišu izvještaji, izdaju publikacije, sprovode edukacije i treninzi i mnoge druge aktivnosti u okviru projekata ili redovnih aktivnosti.

Osim projekata, Udruženje je, u okviru ovog Programa, aktivno pružalo i pruža podršku u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije svih osoba s invaliditetom koje nam se jave, ili kada smo u saznjanju da su diskriminisani.

Udruženje je, osim kroz redovne aktivnosti koje samo pokreće i realizuje u cilju doprinosa u većem stepenu poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, bilo uključeno i u partnerski projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim društvenim grupama, kojeg je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Nakon završetka projekta, advokatica Tijana Živković, koja je pružala besplatnu pravnu podršku tokom trajanja projekta, je nastavila saradnju s UMHCG na polju ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom.

U okviru Pravnog programa, kontinuirano se pruža besplatna pravna pomoć za osobe s invaliditetom na teritoriji Crne Gore, u okviru koje osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica i OOSI mogu dobiti podršku i pomoć da ostvare i zaštitite svoja ljudska prava.

Putem besplatnog pravnog savjetovališta, osobe s invaliditetom mogu tražiti informacije i/ili iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti. Na taj način, takođe, OSI i/ili članovi njihovih porodica bivaju obaviješteni ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. Pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG, svakog radnog dana (ponedeljak – petak), putem fiksnog i mobilnog telefona, e-mailaFejsbuk straniceInstagram nalogaputem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12:00h do 14:00h) ili putem čata na portalu Vršnjačkapodrška.mesvakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih).

Kroz mehanizam besplatne pravne pomoći, osobe s invaliditetom, korišćenjem usluga našeg advokatskog tima (Advokatska kancelarija Terzić – Živković) mogu biti zastupani u svim pravnim poslovima i postupcima pred svim institucijama sistema, kao i pred pravnim i fizičkim licima u državi i inostranstvu npr. u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem. Kroz besplatnu pravnu pomoć, pruža se i pomoć prilikom sastavljanja: inicijativa, zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi, i drugih vrsta podnesaka, zastupanja interesa stranke u tim postupcima, preduzimanja svih drugih pravnih radnji za koje se ocijeni da su u korist stranke, kao i oslobađanja od plaćanja troškova postupka (u dijelu troškova advokata/ice).

Na sljedećem linku je Memorandum VS, UMHCG i UPOSIBP  i Memorandum AK, UMHCG i UPOSIBP i Memorandum MPA, UMHCG i UPOSIBP.


Evropska komisija potvrdila ocjene na koje ukazujemo u kontinuitetu: U oblasti prava osoba s invaliditetom nije bilo napretka

Da nema napretka u oblasti prava osoba s invaliditetom, potvrila je Evropska komisija u svom najnovijem Izvještaju o Crnoj Gori za 2023. i ovo je prvi put da se usmjesto malog ili ograničenog napretka navodi da ga uopšte nije bilo. U Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) smo ukazivali da nestabilna politička situacija, polaziracija i podjele društva, negativno utiču na ljudska prava, posebno […]

Opširnije

Premijer Spajić obavio konsultacije s NVO povodom Popisa stanovništva

Na poziv novoizabranog predsjednika Vlade, Milojka Spajića, u četvrtak, 2. novembra, održan je sastanak u Vladi Crne Gore, povodom predstojećeg Popisa, a nakon što je Vlada, izmjenama Uredbe, odložila početak Popisa za mjesec dana. Sastanku je, ispred UMHCG, prisustvovala Marina Vujačić, koja je ukazala na značaj popisa i podataka iz popisa u dijelu osoba s invaliditetom i pozvala je predsjednika Vlade da, sa pozicije koju pokriva, inicira i zahtijeva, […]

Opširnije

Institucije nisu rješenje za osobe s invaliditetom, već život u zajednici

Podgorica, PR pres servis – Institucije nisu rješenje za osobe s invaliditetom, već život u zajednici i u sopstvenom domu i okruženju, a nadležni bi trebalo da donose odluke poštujući pravo na samostalan život, poručeno je na Freedom Drive – Vožnji za slobodu. Učesnici događaja, koji je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u cilju skretanja pažnje […]

Opširnije

UMHCG: I ćutanje nadležnih je dovoljan odgovor

Negativna medijska kampanja, čiji je jedini cilj da ukine i/li ograniči (obim) prava osoba s invaliditetom – jer ih, navodno, zloupotrebljavaju zajedno sa poslodavcima – kao i da sve osobe s invaliditetom diskredituje i predstavi kao teret društva, ali i spriječi da se Fond za profesionalnu rehabilitaciju izmjesti iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i osnuje kao posebno […]

Opširnije

Vujačić: Edukovati zaposlene u pravosuđu o zaštiti prava OSI

Bijelo Polje, PR pres servis – U Crnoj Gori se povećava broj osoba s invaliditetom (OSI) koje vode postupke, sporove i predmete pred pravosudnim organima, ali njihovi ishodi nisu uvijek zadovoljavajući, zbog čega bi trebalo edukovati zaposlene u pravosuđu o njihovim pravima kako bi ih na adekvatan način zaštitili. To je saopštila izvršna direktorica Udruženja mladih sa […]

Opširnije

Saradnici i donatori