Pravni program i antidiskriminacija

Pravni program i antidiskriminacija zasnovan je na cilju zastupanja, promocije i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom. Program se sprovodi od 2004, a u okviru njega se organizuje savjetovanje, inicira donošenje propisa, vrši monitoring prava osoba s invaliditetom i pišu izvještaji, izdaju publikacije, sprovode edukacije i treninzi i mnoge druge aktivnosti u okviru projekata ili redovnih aktivnosti.

Osim projekata, Udruženje je, u okviru ovog Programa, aktivno pružalo i pruža podršku u ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije svih osoba s invaliditetom koje nam se jave, ili kada smo u saznjanju da su diskriminisani.

Udruženje je, osim kroz redovne aktivnosti koje samo pokreće i realizuje u cilju doprinosa u većem stepenu poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, bilo uključeno i u partnerski projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim društvenim grupama, kojeg je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Nakon završetka projekta, advokatica Tijana Živković, koja je pružala besplatnu pravnu podršku tokom trajanja projekta, je nastavila saradnju s UMHCG na polju ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom.

U okviru Pravnog programa, kontinuirano se pruža besplatna pravna pomoć za osobe s invaliditetom na teritoriji Crne Gore, u okviru koje osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica i OOSI mogu dobiti podršku i pomoć da ostvare i zaštitite svoja ljudska prava.

Putem besplatnog pravnog savjetovališta, osobe s invaliditetom mogu tražiti informacije i/ili iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti. Na taj način, takođe, OSI i/ili članovi njihovih porodica bivaju obaviješteni ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. Pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG, svakog radnog dana (ponedeljak – petak), putem fiksnog i mobilnog telefona, e-mailaFejsbuk straniceInstagram nalogaputem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12:00h do 14:00h) ili putem čata na portalu Vršnjačkapodrška.mesvakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih).

Kroz mehanizam besplatne pravne pomoći, osobe s invaliditetom, korišćenjem usluga našeg advokatskog tima (Advokatska kancelarija Terzić – Živković) mogu biti zastupani u svim pravnim poslovima i postupcima pred svim institucijama sistema, kao i pred pravnim i fizičkim licima u državi i inostranstvu npr. u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem. Kroz besplatnu pravnu pomoć, pruža se i pomoć prilikom sastavljanja: inicijativa, zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi, i drugih vrsta podnesaka, zastupanja interesa stranke u tim postupcima, preduzimanja svih drugih pravnih radnji za koje se ocijeni da su u korist stranke, kao i oslobađanja od plaćanja troškova postupka (u dijelu troškova advokata/ice).

Na sljedećem linku je Memorandum VS, UMHCG i UPOSIBP  i Memorandum AK, UMHCG i UPOSIBP i Memorandum MPA, UMHCG i UPOSIBP.


Uhvati film – četvto izdanje

Međunarodni filmski festival Uhvati film Kotor svoje četvro izdanje imaće od 22. do 24. septembra na više lokacija u Kotoru. Pored projekcija 20 kratkometražnih filmova na temu invalidnosti, publika će moći da pogleda i regionalna filmska ostvarenja na ovu temu kao i jedan domaći film. Festival počinje projekcijom filmova i predavanjem psihološkinje Olivere Marković u kotorskoj Gimnaziji na temu: Vršnjačka podrška – I meni […]

Opširnije

NAJAVA: UMHCG organizuje Seminar o pristupu pravdi i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje jednodnevni Seminar o pristupu pravdi i mehanizmima zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI), s akcentom na razumne i proceduralne adaptacije. Seminar će biti organizovan u Bijelom Polju, u petak, 29. septembra 2023, u hotelu Franca, s početkom u 12.00 časova. Cilj održavanja Seminara je unaprjeđenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito prilikom ostvarivanja i zaštite prava […]

Opširnije

Protest 21 NVO povodom odluke Vlade Crne Gore da za organizovanje svjetske izložbe EXPO 2030 podrži Saudijsku Arabiju

„Snažno protestujemo zbog odluke Vlade Crne Gore da za organizovanje Velike svjetske izložbe (EXPO 2030) podrži Saudijsku Arabiju, umjesto Italije, kako je to objavljeno u saopštenju sa 64. sjednice Vlade Crne Gore. Smatramo skandaloznim da Vlada, na ovaj način, podržava nedemokratski režim Saudijske Arabije, koji brutalno i masovno krši ljudska prava. Dodatno je skandalozno to […]

Opširnije

PODATKE IZ POPISA STANOVNIŠTVA ISKORISTITI ZA ADEKVATNIJE KREIRANJE JAVNIH POLITIKA U OBLASTI INVALIDITETA

Naredna Vlada Crne Gore, ko god je činio, kao i cijela državna administracija, odnosno sve institucije sistema morale bi podatke iz Popisa stanovništva iskoristiti za adekvatnije planiranje i razvoj javnih politika u oblasti invaliditeta, pa samim tim i za adekvatnije sprovođenje, odnosno izmjene i dopune politika, kreiranje mjera u cilju adekvatnijih garancija svih ljudskih prava osoba s […]

Opširnije

VUJAČIĆ: NOVI SAZIV SKUPŠTINE SE MORA POSVETITI RAZVIJANJU DUHA PRAVOG PARLAMENTARIZMA KAKVOG IMAJU SVA RAZVIJENA DRUŠTVA

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), juče je bila gošća emisije Boje jutra, koja se emituje na TV Vijesti. Ona je, odmah na početku pregleda štampe, a što se tokom dana i potvrdilo, izjavila da ne očekuje da se na jučerašnjoj sjednici Skupštine riješi mnogo toga, osim što će se, samo, verifikovati mandati. Međutim, dodala je, dobro bi bilo […]

Opširnije

Saradnici i donatori