Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje projekat P(O)(S)tupc(I)ma do prava OSI uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Projektom se želi doprinijeti smanjenju stepena diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI) i podizanju nivoa svijesti o pravima OSI na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji se odnose se na: povećanje stepena informisanosti i znanja OSI i članova njihovih porodica o temeljnim pravima i slobodama OSI i mehanizmima zaštite od diskriminacije po osnovu invaliditeta; povećanje informisanosti zaposlenih u pravosudnim organima, tužilaštvu, inspekcijskim organima i organima policije o modelima pristupa invaliditetu i njihovom uticaju na garancije i zaštitu prava OSI, i povećanje motivisanosti OSI za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije.

U okviru projekta će biti organizovan trening o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, razvijene smjernice (pravno uputsvo) o pokretanju parničnog postupka, organizovana radionica za zaposlene u sudstvu, tužilaštvu, inspekcijskim organima i organima policije o modelima pristupa invaliditetu i antidiskriminatornom zakonodavstvu, pružano besplatno pravno savjetovalište za OSI. Takođe, biće sprovedeno istraživanje o stepenu diskriminacije OSI u Crnoj Gori, izrađena analiza o rezultatima istraživanja o diskriminaciji OSI, i realizovane promotivne aktivnosti i podaktivnosti u okviru medijske kampanje: potpisivanje (novog) memoranduma o saradnji s Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, organizovana završna konferencija na temu zabrane višestruke i intersekcijske diskriminacije OSI s posebnim akcentom na žene i djevojčice s invaliditetom.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom (OSI), žene i djeca s invaliditetom, članovi porodice OSI, sudstvo (sudije/tkinje, sudski/e savjetnici/e), tužilaštvo (tužioci/teljke, rukovoditelji/ke, savjetnici/e u ODT, VDT), inspekcijski organi (građevinska inspekcija, inspekcija rada) i organi policije (MUP, UP, CB).

Projektom se, između ostalog, želi doprinijeti unapređenju znanja o pravima OSI, načinu njihovog ostvarenja, mehanizmima zaštite od diskriminacije, načinu komunikacije s OSI. Takođe, osobe s invaliditetom će biti dodatno motivisane da se zalažu za svoja prava i njihovu zaštitu, podstaknute za pokretanje postupaka pred nadležnim institucijama i ohrabrene da pokreću postupke za zaštitu od diskriminacije, ukoliko dođe do povrede prava po bilo kom osnovu.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru konkursa za NVO u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2021. Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 31. decembra 2021, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 24.000,00€.

Saradnici i donatori