NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj

Projekat ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHG) uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi doprinijeti adekvatnijim garancijama i primjeni politika i praksi u oblasti pristupačnosti usluga u svim vidovima saobraćaja osobama s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori. Neophodno je posvetiti posebnu pažnju stvaranju pristupačnog okruženja u blizini objekata i u objektima svih vidova prevoza za osobe s invaliditetom. Pristupačan transport je važan korak ka stvaranju inkluzivnog društva i element koji utiče na obezbjeđivanje uslova za normalan život osoba s invaliditetom.

Direktne ciljne grupe ovog projekta su osobe s invaliditetom, posebno one koje su aktivne u saobraćaju, pružaoci usluga u oblasti javnog saobraćaja, nadležne službe i organi u državnim institucijama i lokalnim organima, nadležne inspekcije, i građani, dok su indirektne ciljne grupe mediji, zainteresovana javnost i građani, ali i sve druge osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica.

Planirane aktivnosti projekta su: Monitoring i inicijative za povećanje pristupačnosti parking mjesta i javnih autobuskih/željezničkih stanica na teritoriji četiri crnogorske opštine, Obuka za zaposlene u preduzećima koja se bave pružanjem usluga u drumskom i željezničkom saobraćaju i medijska kampanja koja ima za cilj prikazivanje koje su to direktne posljedice nepropisnog parkiranja na obilježenim parking mjestima za osobe s invaliditetom.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2022. Realizacija projekta traje šest mjeseci počev od 31. avgusta 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 5.598,40 €.

Pripremila: Iva Mijović

Saradnici i donatori