UČESTVOVANJE S ODLUČIVANJEM (PARTICIPATION WITH DECISIONS – PWDs)

Opšti cilj projekta je: “Povećati stepen poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba s invaliditetom u crnogorskom društvu”.

Specifični ciljevi projekta su: edukovati najmanje 30 mladih o ljudskim pravima osoba s invaliditetom kroz organizaciju 2 generacije Škole ljudskih prava OSI; pružiti mladima s invaliditetom informacije o njihovim ljudskim pravima u pojedinim oblastima i ojačati njihove vještine zastupanja i zaštite prava;  povećati nivo znanja mladih s invaliditetom o principima ljudskih prava i načinima na koje utiču na promjene pristupa prema OSI kroz usmjerenu i kontinuiranu edukaciju; pružiti budućim advokatima, socijalnim radnicima i novinarima praktična znanja o ljudskim pravima OSI i antidiskriminaciji; pokrenuti javnu debatu o temi ljudskih prava OSI u obrazovnim kurikulumima i podići nivo svijesti i uticati na promjene mišljenja javnosti o pravima i potencijalima OSI.

Aktivnosti projekta su: organizacija 2 generacije Škole ljudskih prava OSI, pravna klinika za 5 najboljih polaznika Škole, izrada vodiča o pružanju besplatne pravne pomoći OSI za pravnike i javna debata o temi ljudskih prava OSI u obrazovnim kurikulumima.

Projekat je podržala Vlada Savezne Republike Njemačke posredstvom Ambasade SR Njemačke u Podgorici.

Projekat traje 5 mjeseci, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju su 34.105€.

Saradnici i donatori