Umrežavanjem do boljeg rada (Better working through networking)

Projekat Umrežavanjem do boljeg rada (Better Working Through Networking) sprovode Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Centar za razvoj nevladinih organizacija, a uz podršku Evropske unije kroz program EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava) i Ministarstva javne uprave, čiji se krajnji ishod odnosi na doprinos poboljšanju kvaliteta života i položaju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Ciljevi projekta se odnose na doprinos većoj uključenosti organizacija osoba s invaliditetom i osoba s invaliditetom u procesima kreiranja i implementacije javnih politika u oblasti invalidnosti na nacionalnom nivou, i jačanje kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom za adekvatnije i sveobuhvatnije zastupanje i zagovaranje prava OSI.

Planirani rezultati projekta su: 

rI – Uspostavljena formalna, funkcionalna Mreža organizacija osoba s invaliditetom za zastupanje prava osoba s invaliditetom;

rII – Uspostavljen mehanizam za monitoring Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakkosti

rIII – Podignuta svijesti javnosti o važnosti uključivanja OSI u procesima odlučivanja

Aktivnosti projekta, kojima će se postići rezultati, podrazumijevaju osnivanje Mreže organizacija osoba s invaliditetom, jačanje kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom, članica Mreže, kroz treninge (strategijskog planiranja, monitoringa i evaluacije javnih politika u oblasti invalidnosti,  izvještaja iz sjenke, mehanizmima učešća OSI u procesima donošenja odluka, javnog zagovaranja, i pripreme i sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova) i studijsku posjetu Briselu, istraživanje o primjeni Strategije za zaštitu osoba s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, i formiranje tima za monitoring Strategije, potpisivanje Memoranduma o saradnji s nadležnim ministarstvima, sastanke s donosiocima odluka, javne debate, konferenciju, besplatno pravno savjetovalište i medijsku kampanju. U sklopu medijske kampanje će, pored izrade sajta i vizuelnog identiteta projekta (fejsbuk stranica, posteri, lifleti), dvije TV emisije i snimanja dokumentarnog filma, biti organizovano šest info štandova, u šest gradova širom Crne Gore, na kojima će se zainteresovanoj javnosti predstaviti projekat i razgovarati o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. 

Projekat je trajao 18 mjeseci od januara 2018. do jula 2019. Njegova ukupna vrijednost iznosi 158,206.68€, od čega je maksimalni mogući doprinos EU 145.059,95 €, uz kofinansiranje preostalog iznosa od strane Ministarstva javne uprave

Redovne aktivnosti projekta možete pratiti na portalu www.disabilityinfo.me u kategoriji OSI i EU, kao i na fejsbuk stranici Better Working Through Networking.

Saradnici i donatori