NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Karavan o ljudskim pravima OSI

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Karavan o ljudskim pravima OSI

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Karavan o ljudskim pravima OSI
Projektom se želi doprinijeti podizanju nivoa svijesti i znanja o pravima OSI i smanjenju stepena diskriminacije i omogućavanju ravnopravnosti OSI s drugim osobama na teritoriji Crne Gore, kroz povećanje informisanosti osoba s invaliditetom o garancijama i sadržaju Konvencije UN o pravima OSI, kao ključnom međunarodnom dokumentu u oblasti invaliditeta; povećanje informisanosti i stručnih kompetencija OSI o postupku i načinima ostvarivanja svojih prava te mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i povećanje informisanosti i stručnih kapaciteta zaposlenih u institucijama o načinima i postupku ostvarivanja prava i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, te važnosti definisanja administrativnih procedura i smjernica za ostvarivanje prava OSI. 
Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, aktivisti u organizacijama OSI, studenti završnih godina fakulteta društvenih nauka, kao i zaposleni u državnim institucijama na nižim nivoma upravljanja, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (porodice OSI, organizacije OSI, mediji, pojedinci, građani i donosioci odluka), koji će biti podstaknuti da kasnije stečena znanja i preporuke iz ove oblasti primenjuju u svom daljem radu, kroz primjenu politika, al i njihovo dalje planiranje. 
Ciljevi projekta će biti ostvareni organizovanjem Škole ljudskih prava za studente završnih godina društvenih nauka, Karavana o ljudskim pravima OSI u crnogorskim gradovima, Treninga za trenere o Konvenciji UN o pravima OSI, obezbjeđivanjem prevoda i promocije Opštih Komentara Komiteta UN o pravima OSI, kao i kroz medijsku kampanju. 
Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u iznosu od 23.991,15€. Realizacija projekta traje sedam mjeseci, počev od 11. decembra 2019.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Saradnici i donatori