NAJAVA ZA PROJEKAT SVRSISHODNO UČEŠĆE I UKLJUČIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM U OKVIRU CRNOGORSKE POLITIKE I PRAKSE

NAJAVA ZA PROJEKAT SVRSISHODNO UČEŠĆE I UKLJUČIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM U OKVIRU CRNOGORSKE POLITIKE I PRAKSE

Projekat Svrsishodno učešće i uključivanje osoba s invaliditetom u okviru crnogorske politike i prakse sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao nosilac projekta, s projektnim partnerima Savezom slijepih Crne GoreNacionalnom asocijacijom roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS)Savezom udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Nacionalnim udruženjem osoba sa intelektualnim smetnjama “Samozastupnici”.

Projektom se želi povećati nivo znanja predstavnika UN sistema, organa vlasti i drugih institucija sistema, kao i osoba s invaliditetom i njihovih predstavničkih organizacija o Konvenciji UN o pravima OSI i Ciljevima održivog razvoja s fokusom na ljudska prava u oblasti invaliditeta, kao i uticati na poboljšanje efketivnog i efikasnog upravljanja programima od strane direktno uključenih ciljnih grupa u projektu.

Ovi ciljevi se namjeravaju dostići organizacijom šestodnevnog uvodnog treninga o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom i Ciljevima održivog razvoja koji uključuju invaliditet, medijskom promocijom, kao i pripremom i podnošenjem izvještaja o monitoringu i evaluaciji treninga, koji uključuje perspektive učesnika, povratne informacije i osvrt trenera.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica, zaposleni i angažovani u svim granama vlasti i institucijama sistema, nezavisnim institucijama, predstavnici nadzornih, regulatornih i drugih tijela i međunarodnih organizacija, angažovani u organizacijama civilnog društva, stručni radnici, pružaoci usluga i dr.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru poziva za iskazivanje interesa (CFEI) CEF/MNE/2021/002 koji je objavila agencija UN-a u 2021, a finansira se posredstvom UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori).

Realizacija projekta traje tri mjeseca počev od 15. maja 2021.

Pripremila: Milica Marđokić 

Saradnici i donatori