Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Pravo(O) za žene (S) (I)nvaliditetom

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Pravo(O) za žene (S) (I)nvaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) realizuje projekat Pravo(O) za žene (S) (I)nvaliditetom, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju položaja žena i djevojaka s invaliditetom u svim sferama društvenog života u Crnoj Gori.

Planirani specifični ciljevi ovog projekta su: doprinijeti većem stepenu informisanosti žena i djevojaka s invaliditetom o ljudskim pravima, zaštiti od nasilja i mehanizmima zaštite od nasilja, doprinijeti povećanju osnaženosti žena i djevojaka s invaliditetom da prepoznaju i prijave nasilje i podići svijest javnosti i zaposlenih u institucijama sistema  o modelima pristupa invaliditetu i pružanju adekvatne i sveobuhvatne podrške ženama i djevojkama s invaliditetom koje su žrtve nasilja.

Projekat uključuje: edukativni radni sastanak zagovaračkog karaktera o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena s invaliditetom (ŽSI) s predstavnicima/cama državnih institucija, zagovaračke aktivnosti u cilju unaprjeđenja zakonske i podzakonske regulative u oblasti rodne ravnopravnosti, besplatnu pravnu pomoć za žene s invaliditetom, organizovanje radionica za ŽSI o borbi protiv nasilja i mehanizmima zaštite od nasilja, zatim radionice za pružaoce usluga o modelima pristupa invaliditetu i pružanju adekvatne i sveobuhvatne podrške ženama i djevojkama s invaliditetom koje su žrtve nasilja, kao i kontinuiranu  medijsku kampanju, tokom cijelog trajanja projekta.

Projektom će biti obuhvaćene žene i djevojke s invaliditetom, uključujući i ŽSI iz ruralnih krajeva Crne Gore, predstavnici/e nadležnih ministarstava (Ministarstvo pravde (MP), Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS), Ministarstvo evropskih poslova (MEP)), zakonodavne vlasti  (Skupština Crne Gore / Odbor za rodu ravnopravnost, Odbor za ljudska prava i slobode), predstavnici/e pravosuđa, policijskih i inspekcijskih organa (centri bezbjednosti), institucije zdravstvene zaštite, lokalna samouprava, zaposleni/e u centrima za socjalni rad, predstavnici/e NVO koje se bave zaštitom od nasilja.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru konkursa za NVO u oblasti rodne ravnopravnosti u 2022. Realizacija projekta traje osam mjeseci počev od 23. decembra 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 11.996,00€.

Saradnici i donatori