NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta OSudI nasilje!

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta “OSudI nasilje!”

Projekat OSudI nasilje! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Projektom se želi ostvariti doprinos smanjenju stepena diskriminacije, nasilja i društvene marginalizacije žena s invaliditetom i djece s invaliditetom, odnosno porodica čiji članovi imaju invaliditet u Crnoj Gori, dok se kroz konkretnu realizaciju projekta želi doprinijeti povećanju stepena informisanosti i osnaženosti žena s invaliditetom, djece s invaliditetom i njihove braće i sestara s iskustvom nasilja, kao i donosilaca odluka o ljudskim pravima i zaštiti od diskriminacije i nasilja o pojavnim oblicima nasilja, njegovim štetnim efektima i mehanizmima zaštite od nasilja i marginalizacije. 

Aktivnosti projekta podrazumijevaju obuhvat širih ciljnih grupa, direktnih i indirektnih, i to kroz aktivnosti pružanja usluga psiho-socijalnog savjetovališta i osnaživanja, pravnog savjetovališta i besplatne pravne pomoći, zatim izradu brošure o oblicima nasilja, zanemarivanja i diskriminacije i marginalizacije žena s invaliditetom i djece s invaliditetom i njihovih sestara i braće, zatim aktivnosti inicijativa, analiza i smjernica o načinima pružanja usmjerene, individualizovane i specijalizovane podrške ženama s invaliditetom, djeci s invaliditetom i drugoj djeci, odnosno porodicama čiji članovi imaju invaliditet podrške i pomoći u situacijama iskustava s nasiljem, kao i aktivnosti javnog zagovaranja, okruglog stola i aktivnosti medijske kampanje. 

Projekat OSudI nasilje! je odobren u okviru konkursa u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2020. Realizacija projekta traje 10 mjeseci počev od oktobra 2020, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 16.000,00€.

Pripremila: Marina Đurović

Saradnici i donatori