Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) započelo je sa realizacijom projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible).

Projektom se želi doprinijeti unapređenju kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) koje se bave pravima osoba s invaliditetom (OSI) i samih OSI za inkluzivno učešće u procesima EU integracija i participativne demokratije u Crnoj Gori. Planirani specifični ciljevi ovog projekta odnose se na jačanje aktivnosti zagovaranja u oblasti rodne ravnopravnosti i prava OSI, s posebnim fokusom na žene s invaliditetom (ŽSI), u skladu s preporukama EU; unapređenje nivoa znanja i jačanje ŽSI i njihovih predstavnika za aktivno učešće u procesima EU integracija i donošenju odluka u narednih 12 mjeseci i jačanje kapaciteta OOSI za efikasno povezivanjue s vlastima, Delegacijom evropske unije (DEU), drugim organizacijama civilnog društva (OCD) u zemlji i regionu, čineći ove aktere svjesnijim rodnih perspektiva i perspektiva koje uključuju invaliditet u procesu pridruživanja EU.

Ovi ciljevi se namjeravaju dostići organizovanjem Škole o rodnoj ravnopravnosti i evropskim integracijama s posebnim osvrtom na pitanja ŽSI, pružanjem besplatne pravne pomoći za ŽSI (BPP); izradom sažetka studije (police brief-a) o učešću ŽSI u procesu EU integracija i donošenju odluka, razmjenom iskustava o rodnoj ravnopravnosti i uključivanju ŽSI u EU integracije, kroz organizovanje sastanaka ŽSI s lokalnim i međunarodnim ženskim organizacijama civilnog društva i sastancima ŽSI i regionalnim organizacijama koji se bave pravima ŽSI posredstvom ZOOM aplikacije, kao i medijskom kampanjom koja uključuje izradu publikacije  o rodnoj ravnopravnosti ŽSI i uključivanju ŽSI u EU integracije, zatim kampanju na društvenim mrežama i organizaciju jednodnevne završne konferencije o rodnoj ravnopravnosti i učešću ŽSI u procesu pristupanja EU.

Projektom će biti obuhvaćene ŽSI zaposlene u državnim organima (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Kancelarija za evropske integracije pri Kabinetu premijera) zatim OOSI, OSI koje se takođe bave ili žele da se bave ljudskim pravima ŽSI, organizacije civilnog društva (OCD) i mediji. Osim toga, projektom će biti obuhvaćene sve OSI, posebno djevojčice i ŽSI, porodice OSI, ostale institucije, posebno Skupština, država, mediji i društvo u cjelini. 

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 17. januara 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 14.999,50 €.

Projekat Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku Reaktor – Istraživanje u akciji (Reactor – Research in Action) i partnera u okviru projekta Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost UMHCG i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije i/li Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. 

Saradnici i donatori