UMHCG započinje realizaciju projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni!

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni!

Projekat PonOSIti, ravnopravni, uključeni! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opšti cilj projekta je poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori kroz promociju filozofije samostalnog življenja, poštovanje i zastupanje ljudskih prava i podizanje svijesti šire društvene zajednice o samostalnom življenju, mobilnosti, pravima i potrebama osoba s invaliditetom.

Specifičnim ciljevima projekta želi se: doprinijeti poboljšanju položaja OSI i kvaliteta njihovog života kroz pružanje i razvoj usluga za samostalni život u zajednici i kontinuiranu edukaciju radnika u oblasti socijalne i dječije zaštite; upoznati OSI i njihove porodice s mehanizmima za ostvarivanje i zaštitu prava OSI i s mogućnostima samostalnog života koje nudi UMHCG radi unapređenja njihovog položaja u društvu; unaprijediti kapacitete OSI za samostalni život kroz lično osnaživanje i pružanje usluga; i doprinijeti podizanju svijesti OSI, članova njihovih porodica i šire javnosti o važnosti uključivanja OSI u društvenu zajednicu.

Ciljnu grupu čine sve osobe s invaliditetom, oba pola sa svim vrstama oštećenja, roditelji osoba s invaliditetom, uključujući one u urbanim i ruralnim sredinama, stručni radnici u oblasti socijalne i dječije zaštite, drugi zaposleni u institucijama, posebno oni koji su u direktnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom. Sve aktivnosti projekta usmjerene su pojedinačno ili ukupno na navedene ciljne grupe, pa će stoga biti i direktno uključeni u realizaciji aktivnosti, ne samo kao primaoci sadržaja i ishoda projekta. Kroz realizaciju projekta će se posebno voditi računa o uključenosti žena i djece s invaliditetom kao grupe izložene intersekcijskoj diskriminaciji.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: organizacija Škole samostalnog života za OSI; licenciranje za pružanje usluge personalne asistencije; organizacija trodnevnog treninga o personalnoj asistenciji za stručne radnike i jednodnevnog treninga za korisnike asistencije; pružanje personalne asistencije za pet OSI; nabavka opreme za prilagođavanje vozila za polaganje vozačkog ispita; prevoz od vrata do vrata za OSI; organizacija radionice o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom za OSI i OOSI; istraživanje o primjeni preporuka Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom u odnosu na član 19 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom; organizacija puta na Freedom drive (Brisel) i medijska kampanja.

Aktivnosti ovog projekta direktno ili indirektno doprinose realizaciji sva tri strateška cilja javnog konkursa i to: 

–           Unaprijeđeni vaninstitucijalni oblici podrške licima sa invaliditetom;

–           Pluralizam usluga;

–           Integracija djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i mladih, odraslih i starih lica sa invaliditetom u društvenu zajednicu u što većoj mogućoj mjeri.

 Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2019.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od septembra 2019, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 61.922,00€.

Pripremila: Milica Marđokić 

Saradnici i donatori