PERSONALNA ASISTENCIJA ZA DVIJE KORISNICE USLUGA UMHCG I AKTIVNOSTI MOBILNOG TIMA – Glavni grad i Crveni krst Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je i ove godine u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijedilo personalnu asistenciju za dvije korisnice usluga.

Personalna asistencija za osobe s invaliditetom je projekat Glavnog grada u koji su uključene organizacije čiji su predstavnici članovi Savjeta za pitanja lica s invaliditetom Glavnog grada.

Personalna asistencija za korisnice usluga biće obezbijeđena u trajanju od 11 mjeseci (od početka februara do kraja decembra 2019.).

U saradnji sa Glavnim gradom i Crvenim krstom Crne Gore, takođe, smo od aprila započeli zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na procjenu potreba i poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekat ,,Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom“.

Navedeni projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će pružati usluge na terenu tokom 2019. i to za 20 osoba s invaliditetom koje su korisnici usluga UMHCG -a. U okviru ovih aktivnosti , sa stručnim timom je angažovana jedna osoba iz menadžmenta UMHCG -a.

Stručna lica u okviru mobilnog tima će u nastavku realizacije projekta pružati usluge u dijelu psihosocijalne podrške, pomoći u kući i u porodicama, podrške u komunikaciji sa nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osoba s invaliditetom osnažila za što samostalnije funkcionisanje ali i za jačanje porodice.

Ova aktivnost će trajati do kraja decembra 2019.

Saradnici i donatori