NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA OSNAŽENE

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA OSNAŽENE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat OSnaŽene (WomE(n)mPoWereD) uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Podgorici.

Projekat ima za cilj da osvijetli temu ekonomskog nasilja i doprinese smanjenju stepena ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom (ŽSI) u Crnoj Gori.

Direktna ciljna grupa projekta su žene s invaliditetom, profesionalci u sistemu socijalne zaštite, inspekcija socijalne i dječje zaštite, dok indirektnu ciljnu grupu čine sve osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, organizacije osoba s invaliditetom, organizacije civilnog društva, mediji, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Vlada Crne Gore i cijelo društvo.

Projektom će biti sprovedeno istraživanje o ekonomskom nasilju nad ŽSI, organizacija radionice za ŽSI o ekonomskom nasilju i mehanizmima zaštite, radionice za zaposlene u oblasti socijalne zaštite i Inspekcije socijalne i dječje zaštite o ekonomskom nasilju nad ŽSI i mehanizmima prevencije, psihološko savjetovalište za ŽSI, aktivnosti zagovaranja – sastanci i inicijative i medijska kampanja.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru programa malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade SAD u Podgorici. Realizacija projekta traje šest mjeseci počev od oktobra 2021.

Saradnici i donatori