UMHCG počinje realizaciju projekta Žene S Integritetom – ka vidljivOStI


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
počinje s realizacijom projekta Žene S Integritetom – ka vidljivOStI. 

Projektom se želi doprinijeti povećanju obuhvata pitanja u vezi sa ŽSI u razvoju politika i programa podrške civilnom sektoru u Crnoj Gori u narednih šest mjeseci, a očekuje se da on rezultira razvijenim mehanizmima procjene i monitoringa rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u odnosu na ŽSI u sistemu javnog finansiranja projekata i programa NVO u Crnoj Gori i podignutim nivoom svijesti javnosti o važnosti uključivanja rodne perspektive u politikama i programima iz oblasti invaliditeta, i perspektive invaliditeta u planiranju programa i politika rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za najmanje 5%.

Planirani rezultati biće dostignuti kroz analizu rodno odgovornog budžetiranja u projektima u oblasti rodne ravnopravnosti, zaštite od diskriminacije i promocije prava OSI, pristupa pravdi i zaštite žena od nasilja; izradu publikacije s preporukama i setom za procjenu ROB u programima i politikama, završnu konferenciju i medijsku kampanju. 

Projekat je finansiran kroz program malih grantova u sklopu projekta Mreža za nadzor rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji (Gender Budget Watchdog Network in Western Balkans and Republic of Moldova) koji sprovode Centar za istraživanje i izradu politika (Center for Research and Policy Making), Keystone usluge za ljude (Keystone Human Services), Kuća rodnih znanja i politika (Gender Knowledge Hub), Ženska akcija (Women Action), Centar za promociju civilnog društva (Center for Civil Society Promotion), Centar ženske alijanse za razvoj (Gender Alliance for Development Centre) i Mreža žena Kosova (Kosova Women’s Network), uz finansiranje Austrijske agencije za razvoj (Austrian Development Agency (ADA)) i Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA))

Projekat traje od decembra 2020. do maja 2021, a njegova vrijednost je 5.080,00€, od čega je 3.980,00€ dodijeljeno kroz mini-grant.

Saradnici i donatori