NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Nauči, da (ne) budeš vezan

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Nauči, da (ne) budeš vezan!

Projekat Nauči, da (ne) budeš vezan! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi doprinijeti ostvarivanju i zaštiti prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno i bezbjedno kretanje u javnom saobraćaju na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji se odnose na poboljšanje i povećanje nivoa informisanja OSI o njihovim pravima i obavezama iz oblasti javnog saobraćaja i načinima njihovog ostvarivanja i zaštite od kršenja; poboljšanje nivoa informisanosti i znanja zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama, organima i službama o pravima OSI na slobodno i bezbjedno kretanje, kao i problemima s kojima se suočavaju OSI u praksi i načinima njihovog rješavanja i u krajnjem poslednji cilj se odnosi na doprinos bezbjednosti OSI kroz podizanje svijesti šire javnosti o pravima i obavezama svih učesnika u saobraćaju. 

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, one koje su aktivne u saobraćaju, nadležne institucije i subjekti u oblasti javnog saobraćaja, ali i sve druge osobe s invaliditetom, uključujući posebno one koje koriste pomagala za kretanje, odnosno prilikom kretanja, porodice osoba s invaliditetom, organizacije osoba s invaliditetom, donosioci odluka, građani.

Planirani ciljevi biće postignuti realizacijom radionica na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju; simulacijom kretanja uz pomoć pomagala u kojima će OSI naučiti kako pravilno da na vrijeme uoče/prepoznaju prepreke i kako da zaobilaze prepreke, dok bi drugi učesnici simulacije – građani, predstavnici raznih institucija/službi trebali da se upoznaju s preprekama koje treba uklanjati. Pored navedenog, redovno će biti sprovođena medijska kampanja u okviru koje će biće izrađen i video spot s ciljem informisanja OSI ali i opšte i stručne javnosti o pravima i obavezama OSI kao učesnika u saobraćaju.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u 2021. Realizacija projekta traje sedam mjeseci počev od 17. decembra 2021, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 9.098,40 €.

Pripremila: Iva Mijović

Saradnici i donatori