Publikacije

ČASOPIS DISABILITY info

DISABILITY info – broj 1 – jul 2008. godine

DISABILITY info – broj 2 – januar 2010. godine

DISABILITY info – broj 3 – maj 2011. godine

DISABILITY info – broj 4 – novembar 2015. godine

DISABILITY info – broj 5 – maj 2017. godine

PUBLIKACIJE

Publikacija – Učešće osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i  monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice

Policy brief: Prava pacijenata sa invaliditetom

Publikacija – Pravo osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi

Studija – uslovi za učešće osoba s invaliditetom u političkom životu Crne Gore

SPP: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

SPP: Pristupačnost fizičkog okruženja – ljudsko pravo osoba s invaliditetom

Studija: Personalna asistencija – ključ za samostalni život

Policy brief: Personalna asistencija – ključ za samostalni život

Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori

Deset godina sa vama – oktobar 2011. godine

Studija o uspostavljanju servisa PA u Crnoj Gori 2011

Vodič za osobe sa hendikepom kroz pravni sistem Crne Gore – maj 2005. godine

Pet godina uspjeha – oktobar 2006. godine

DRUGE PUBLIKACIJE

Priručnik o javnom zastupanju i kreiranju javnih politika 2015

Vodič za rad policije s marginalizovanim društvenim grupama

IZVJEŠTAJI

Ljudska prava osoba s invaliditetom – Izvještaj za Crnu Goru – 2010. godina

ISTRAŽIVANJA

UMHCG istraživanje 2015

ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE

1. IX 17 Zaključna razmatranja UNCRPD MNE

CRNOGORSKI ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM U CRNOJ GORI

Saradnici i donatori