Preporuke i zaključci sa Konferencije ‘’Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom – Od pravnih garancija do jednakosti u praksi’’

Oktobar 21st, 2016

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je 14. oktobra 2016. organizovalo konferenciju ‘’Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom-Od pravnih garancija do jednakosti u praksi’’ u okviru projekta “Od pravnih garancija do jednakosti praksi“ (From legal guaranties to equality in practice), podržanog od strane Evropske komisije kroz projekat “Triple A for citizens“.

U uvodnom dijelu Konferencije  govorili su: Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori  Nj.E. ambasador Aivo Orav, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, i izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić.

Nakon uvodnih izlaganja održan je poseban panel na temu: ”Pravo na pristup pravdi osoba s invaliditetom – Barijere i izazovi’’ u okviru kojeg su izlaganje imali: zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković, predstavnik Ministarstva pravde sudija  Ibrahim Smailović, advokatica Tijana Živković i koordinaorka pravnog programa i antidiskriminacije UMHCG Miroslava-Mima Ivanović.

U nastavku se nalaze  preporuke i zaključci Konferencije:

 • konstantno i temeljno raditi na harmonizaciji crnogorskog pravnog sistema s međunarodnopravnim standardima ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom, u cilju poštovanja principa vladavine prava i načela ustavnosti i zakonitosti;
 • osigurati periodično preispitivanje odluka o lišavanju osoba s invaliditetom poslovne sposobnosti, obezbijediti njihovo učešće u ovom postupku i angažovanje vještaka s adekvatnom stručnom spremom;
 • izvršiti izmjene i dopune Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku u dijelu djelimičnog i potpunog  lišavanja osoba s invaliditetom poslovne sposobnosti, radi omogućavanja vršenja i zaštite njihovih prava i obaveza i usklađivanja s Članom 12 Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom;
 • konstantno sprovoditi edukacije subjekata pravosudnog sistema u cilju obezbjeđivanja  efikasne interakcije ovih subjekata s osobama s invaliditetom i adekvatnog odlučivanja u postupcima u kojima one učestvuju;
 • osigurati adekvatno tumačenje procesnih garancija upotrebe jezika i pisma u smislu korišćenja znakovnog jezika i Brajevog pisma u postupcima pred organima;
 • osigurati dostupnost i korišćenje ITC tehnologija osobama s invaliditetom u postupcima pred organima u cilju poboljšanja uslova za ostvarivanje prava na jednak pristup pravdi ovih osoba;
 • kontinuirano i sitemski raditi na prilagođavanju objekata i druge infrastrukture državnih i lokalnih organa, radi omogućavanja pristupa osobama s invaliditetom ovim institucijama;
 • osigurati poštovanje načela nediskriminacije i načela ustavnosti i zakonitosti u postupanju i odlučivanju o pravima i interesima osoba s invaliditetom, kroz poštovanje zakonskih rokova za preduzimanje procesnih radnji i pravično odlučivanje u postupcima;
 • unaprijediti angažovanost policijskih, inspekcijskih i drugih  organa i tužilaštva na procesuiranju slučajeva kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom, u cilju sankcionisanja izvršilaca;
 • raditi na podizanju svijesti državnih službenika i namještenika da primaran cilj u njihovom radu mora biti interes stranke, a ne štednja državnog budžeta;
 • pravno regulisati vođenje evidencija o postupcima u kojima se odlučuje o pravima, obavezama i interesima osoba s invaliditetom  i omogućiti  njihovu transparentnost i dostupnost svim zainteresovanim stranama i javnosti;

Zakon o izboru odbornika i poslanika neusklađen sa Ustavom i Konvencijom UN [VIDEO]

Oktobar 14th, 2016

Podgorica, PR pres servis – Zakon o izboru odbornika i poslanika nije usklađen sa crnogorskim Ustavom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (OSI), jer se pravo glasanja uskraćuje osobama s intelektualnim invalitetom i mentalnim oboljenjima zbog oduzimanja poslovne sposobnosti.

To je pokazala analiza Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), koja je urađena u sklopu projekta „Fer izbori slobodni od korupcije“, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je da su u toku projekta, koji sprovode u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), izradili Policy brief koji se tiče prava glasa OSI, i analizom usklađenosti Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima OSI i Ustava sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, koji je regulisao tu oblast.

„U tom smislu, možemo konstatovati da Zakon o izboru odbornika i poslanika nije usklađen sa Ustavom i Konvencijom zbog toga što se pravo osoba sa intelektualnim mentalitetom i mentalnim oboljenjima, zbog oduzimanja poslovne sposobnosti, uskraćuje pravo glasa i nemaju mogućnost da izađu na izbore“, rekla je Vujačić,

Ona je navela primjer Hrvatske u kojoj osobe koje imaju djelimičnu poslovnu sposobnost imaju pravo glasa.

„S druge strane, Zakon o izboru odbornika i poslanika ne garantuje obavezu pristupačnosti biračkih mjesta, iako to grantuje Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, već definiše normu koja je više moralnog karaktera i koja ukazuje na obavezu biračkih odbora da vode računa o pristupačnosti biračkih mjesta“, istakla je Vujačić.

Prema njenim riječima, prvi put u Crnoj Gori regulisana su prava osoba oštećenog vida da glasaju uz pomoć šablona za glasački listić, dok je, kako je navela, segment u Zakonu koji se tiče prava osoba oštećenog sluha djelimično pokriven.

„U proteklom periodu, imali smo inicijative ka Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti norme u Zakonu o izboru odbornika i poslanika koje se tiču pristupačnosti. Podnijećemo inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu norme koja se tiče onemugaćavanja prava osobama sa oduzetom poslovnom sposobnosti da glasaju, jer je apsolutno neusklađeno sa Ustavom“, navela je Vujačić.

UMHCG je, kako je kazala, imao inicijative i aktivnosti koje su bile usmjerene ka Državnoj izbornoj komisiji, gdje su u saradnji sa MANS-om i Centrom za građansko obrazovanje dostavili set komentara na pravila koja je definisala ta komisija, kao podzakonske akte Zakona o izboru odbornika i poslanika.

„Očekujemo da će se, u narednom periodu, većina ovih normi definisati na način na koji smo predložili, imajući u vidu da u Radnoj grupi koja je radila na dostavljanju komentara DIK-u su sve političke partije koje su imale predstavnika u tom tijelu podržale ove predloge“, ukazala je Vujačić.

Ona je rekla da je analiza pokazala da je kampanja u velikoj mjeri nepristupačna osobama oštećenog sluha i vida.

„Takođe smo imali problem pri dobijanju podataka od državnih organa na koji način se troše sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, koja nisu prema Zakonu o budžetu opredijeljena Zavodu za zapošljavanje“, navela je Vujačić.

Prema njenim riječima, iako je do 20. septembra u ovaj Fond uplaćeno preko 51 milion eura, nema informacije šta je sa novcem koji je direktno uplaćen prema Zakonu o budžetu, „osim dijela koji se nalazi na rashodnoj strani Zavoda za zapošljavanje“.

„Možemo konstatovati da je oko 45 miliona eura nenamijenski utrošeno u ove svrhe. Ne znamo da li je istovremno zloupotrijebljeno“, kazala je Vujačić

Govoreći o otvaranju dnevnih centara za djecu s invaliditetom, ona je rekla da se te ustanove svečano otvaraju kako u izbornim godinama, tako i kad nisu izbori.

„Međutim, u nekoliko opština ti dnevni centri ne rade po dugo vremena nakon samog otvaranja, ili kao što je slučaj u Herceg Novom zatvore nakon određenog vremena, bez bilo kakvog rješenja, zbog toga što nisu u prostorijama koja su vlasništvo lokalne samouprave“, navela je Vujačić.

Ona je kazala da je bilo situacija da je u određenim opštinama opredijeljen novac od igara na sreću ili kroz druge načine za izgradnju dnevnog centra, a da su ti dnevni centri kasnili po dvije-tri godine sa otvaranjem. „U tom smislu, smatramo da je to plodno tlo za zloupotrebe koje se tiče novca koji je namijenjen za OSI“.

UMHCG je, kako je istakla, dao preporuke koje se tiču zakonodavstva, ali i prakse kada je u pitanju pravo glasa OSI.

„Sam Policy brief, će biti objevljen na našem sajtu tako da će svi nalazi biti dostupni javnosti“, objasnila je Vujačić.

Izvor: PR centar