Adekvatnim pristupom osobama s artitisom omogućiti dostojanstven život!

Oktobar 12th, 2017

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izražava nezadovoljstvo zbog neadekvatnog odnosa države prema osobama s artritisom, zbog kojeg ih društvo, ali često i one same sebe, posmatraju kao „bolesne“, a ne dostojanstvene. Zbog toga je i dalje preovlađujući pristup koji problem vidi u artritisu, a ne u preprekama koje je stvorilo društvo, i nedostatku podrške od države, te u Crnoj Gori, umjesto da se pruži podrška osobama s artritisom, nastoji se „boriti“ protiv ovog oboljenja.

Artritis je autoimuno oboljenje koje, zavisno od oblika i podvrste, kao i terapije koja se koristi, prouzrokuje mnoga oštećenja. To je progresivno oboljenje, pa je rana indentifikacija i intervencija od presudnog značaja za održavanje zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja osobe. Međutim, iako je pravo na ranu identifikaciju i intervenciju zagarantovano Članom 26 Tačka b) Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je Crna Gora ratifikovala 2009. godine, ono nije prepoznato u pravnom okviru i praksi zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Zbog ovoga, iako je on nužan u zdravstvenoj zaštiti, ne postoji multidisciplinaran pristup u tretmanu ovog oboljenja. Ovo u životu osoba s artritisom znači da ne postoji rad na sprječavanju nastanka  i progresije oštećenja, te da se oštećenja, i kada se pojave suviše kasno počinju tretirati. Osobe s artritisom pravo na medicinsku rehabilitaciju nakon punoljetstva imaju samo poslije hospitalizacije, koja je zbog prirode oboljenja i čestih akutnih stanja gotovo bespotrebna, za razliku od medicinske rehabilitacije koja ovim osobama u mnogome sprječava progresiju oštećenja.

Kada govorimo o podršci i kompenzatornim pravima koja ove osobe mogu ostvariti, situacija je još i gora. Artritis podzakonskim aktom nije propisan kao medicinska indikacija za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, iako je Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisano da to pravo ostvaruju „lica sa teškim invaliditetom“. To u praksi znači da čak osobe s višestrukim oštećenjima prouzrokovanim artritisom, iako svakodnevno nailaze na barijere i diskriminaciju u svim oblastima života, ne mogu da ostvare ovo pravo. Iako su usluge socijalne i dječije zaštite definisane Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti još 2013. godine, ni jedna osoba s invaliditetom pa ni osobe s artritisom ne mogu im pristupiti u okviru institucija sistema jer ih i dalje u najvećoj mjeri sprovode NVO, ali bez ikakve podrške države.

Kako u zdravstvenom i sistemu socijalne i dječije zaštite koji treba da obezbijede najviši nivo razumijevanja potreba osoba s artritisom i podršku za ostvarivanje osnovnog nivoa samostalnosti i dostojanstva, postoje ogromne barijere u svijesti zdravstvenih radnika/ca i nadležnih službenika/ca, u pravnom okviru i procedurama, barijere i problemi u svim ostalim oblastima života se često zanemaruju i tolerišu od strane osoba s artritisom. Zbog toga ne čudi nedostatak aktivizma ovih osoba u borbi za svoja prava i pokretu osoba s invaliditetom, s obzirom da se i one same ubijede da je problem u njihovom oboljenju, a ne u propustima države da preduzme mjere u cilju omogućavanja dostojanstvenog života.

Pozivamo sve državne i lokalne institucije da preuzmu odgovornost, te da ostvarivanju prava osoba s artritisom pristupe u duhu koncepta zasnovanog na ljudskim pravima. U tom smislu, prije svega, očekujemo korjenite promjene u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti , ali i u oblasti jednakog pristupa pravdi u dijelu preuzimanja inicijative od strane nadležnih organa (inspekcija, policija, tužilaštvo, itd.) za suzbijanje diskriminacije i sankcionisanje diskriminatora osoba s artritisom.

Miroslava-Mima Ivanović

Koordinatorka Pravnog programa i anti-diskriminacije

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Najava: Promocija asistivnih ICT za osobe s invaliditetom

Oktobar 8th, 2017

Ministarstvo nauke Crne Gore sedmi put u periodu od 9. do 11. oktobra organizuje festival „Otvoreni dani nauke“ u nekoliko gradova širom Crne Gore koji ima za cilj da na edukativan i zanimljiv način popularizuje nauku u društvu. Slogan ovogodišnjeg festivala je „Umjetnost stvara“. 

Svečano otvaranje festivala je u ponedjeljak, 9. oktobra u 12 časova u zgradi Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore. Festival će otvoriti ministarka nauke dr Sanja Damjanović. Nakon toga slijede radionice i predavanja od 13:30 do 15 časova.

I ove godine učenici će uživati u tradicionalnoj Fabrici znanja, na kojoj će biti veliki broj predavanja, radionica, kvizova i drugih interaktivnih sadržaja. Fokus je na novim IKT tehnologijama i prinicipima dizajna proizvoda, kao i upotrebi 3D štampača za izradu modela. 

Na mini-sajmu “BIO-ICT – nauka, inovacije i biznis za opšte dobro” biće predstavljane najznačajnije inovacije koje se razvijaju u prvom Centru izvrsnosti u Crnoj Gori. 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje radionice pod nazivom Promocija asisitivnih ICT   za osobe s invaliditetom“ 9. i 10. oktobra u Plavoj sali  Rektorata Univerziteta Crne Gore. Radionice će prvog dana početi u 14:30h, a drugog u 12h. Na njima će biti riječi o modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima i novim područjima primjene ICT koje ovaj model otvara.

Radionice će takođe biti posvećene i konkretnim primjerima asistivnih tehnologija i kanalima komunikacije za osobe s invaliditetom zasnovanim na informacionim tehnologijama. Učesnicima/cama će se pokazati kako se konkretne barijere prevazilaze uz pomoć ICT, a imaće mogućnost da isprobaju govorni program, on-line pravno savjetovalište UMHCG-a i „speech recognition“. Na radionicama će se, između ostalog, razmijeniti ideje, iskustva i informacije o mogućim unaprjeđenjima u korišćenju informacionih tehnologija za prevazilaženje barijera sa kojima se susreću osobe s invaliditetom.