Komentari UMHCG-a na Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu Glavnog grada

UMHCG je svoje komentare na Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu Glavnog grada – Podgorica za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 2014 – 2015 saopštio usmenim putem na Javnoj raspravi održanoj 14. marta u staroj zgradi Vlade, dok je svoje pisane komentare dostavio u ponedeljak 17. marta.

UMHCG je stava da je ovaj Akcioni plan trebalo usvojiti znatno ranije, još 2009. godine s obzirom da je Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata usvojenim 2008. godine, bio predviđen rok za prilagođavanje objekata u periodu od 5 godina od stupanja na snagu Zakona. Jasno je da Glavni grad iako su sve njegove ustanove u kojima je smješteno rukovodstvo, glavna zgrada -zgrada Predsjednika, zgrada Skupštine, sekretarijati i sl. nepristupačne apsolutno ništa nije uradio za prethodnih 5 godina kako bi ispoštovao zakonsku obavezu.

Ipak, na drugoj strani pozitivno je, što su makar pristupili toj obavezi, međutim u sam proces izrade Akcionog plana je trebalo uključiti i konsultovati širi krug zainteresovanih i stručnih strana. S tim u vezi smatramo da bi kvalitet ovog dokumenta, kao i sama procjena troškova bila znatno realnija.

Posebno treba imati u vidu da prilagođavanje koje je planirano nije potrebno samo osobama s invaliditetom iako se tako stiče utisak na osnovu politike Glavnog grada i sadržine ovog dokumenta, jer veći broj prilagođavanja potreban svakom građaninu. Iz tog razloga je nekorektno o prilagođavanju pričati kao o skupoj investiciji.

Komentare UMHCG na Nacrt ovog Akcionog plana možete vidjeti ovdje.

Saradnici i donatori