Amandmani na Zakon o izboru odbornika i poslanika

Obavještavamo javnost da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore pripremilo i uputilo amandmane na Zakon o izboru odbornika i poslanika a čija je izrada u toku od strane Radne grupe za izgradnju povjerenja u izborni proces

Postojeći Zakon sadrži samo jednu zakonsku normu u članu 78, koja je po stavu ove dvioje organizacije diskriminatorna i isključiva jer osobi s invaliditetom omogućava da glasa uz pomoć asistenta, ali ne predviđa obavezu prilagođavanja izbornog mjesta i procesa glasanja. Pored toga ovakvom odredbom se krši osnovno načelo: tajnost glasanja.

Osobe s invaliditetom u Crnoj Gori svakodnevno nailaze na prepreke koje sredina i društvo postavlja pred njih. Uprkos tome što je Crna Gora demokratsko društvo koje teži vladavini prava i principima ravnopravnosti i jednakosti, još uvijek nijesu stvoreni uslovi za ravnopravan položaj i tretman pojedinih kategorija naših građana/ki, kao što su npr. osobe s invaliditetom (OSI). Prije svega, arhitektonska pristupačnost mnogih objekata i institucija je djelimična ili ne postoji što onemogućava osobe koje koriste invalidska kolica ili se otežano kreću da koriste sadržaje i usluge te ustanove. Osim toga, za osobe (potpuno ili djelimično) oštećenog vida i sluha ne postoje servisi podrške (gestovni tumači, dostupna formati, informacije i sl.) koji bi im omogućili izjednačene pozicije sa drugima.

Zbog svega navedenog osobe s ivaliditetom još uvijek nijesu dovoljno aktivne i angažovane u društvenom, pa tako ni političkom životu, uprkos dobroj zakonskoj regulativi. Jedno od osnovnih prava osoba s invaliditetom je pravo na samostalni život i uključenost u lokalnu zajednicu (član 19 UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) i učešće u političkom i javnom životu (član 29 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom). Ova dva prava bi trebala osobama s invaliditetom da osiguraju širok dijapazon ostvarivanja i uživanja ljudskih prava i sloboda, kao što je pravo na samostalno i tajno glasanje, odnosno u širem smislu pravo da osoba s invaliditetom bira i da bude birana.

Osim u Strategij za integraciju osoba s invaliditetom za period 2008.-2016. godine gdje je definisana mjera: Osiguravanje da izborni postupak, izborna mjesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi, što je podrazumijevalo izbor pristupanih biračkih mjesta i prilagođavanje materijala.u crnogorskom zakonodavstvu nije osigurano nesmetano i samostalno glasanje lica s invaliditetom i uživanje prava da biraju i budu birani to smo poslali predloge amandmana Radnoj grupi za izgradnju povjerenja u izborni proces u cilju  direktnijeg i boljeg regulisanja prava lica s invaliditetom.

U praksi osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti pravo glasa ravnopravno sa drugima, bilo da se radi o osobama sa tjelesnim invaliditetom ili niskim rastom koje nemaju adekvatan pristup glasačkim mjestima, pa tako ni kabini koja je uska i previsoka. S druge strane zbog nepristupačnosti biračkog materijala osobe s oštećenim vidom ne mogu glasati samostalno, pa je i jednoj i drugoj kategoriji osoba narušena tajnost glasanja, kao osnovno od principa biračkog prava. S obzirom na to veliki broj osoba s invaliditetom zbog narušenosti sopstvene bezbjednosti i dostojanstva ličnosti uopšte ne ostvaruju svoje biračko pravo.

Podsjećamo da je Udruženje mladih sa hendikepom i Savez slijepih Crne Gore već pokrenuo inicijativu kod Državne izborne komisije u cilju prilagođavanja biračkih mjesta, kabina i materijala za glasanje, pa u tom cilju predlažemo i zakonske izmjene.Ove aktivnosti i inicijativa su dobro prihvaćene od strane Državne izborne komisije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, pa je u saradnji sa naše dvije organizacije UMHCG i SSCG na predsjedničkim izborima u aprilu mjesecu pilotirana ova aktivnost, ozgradnjom pristupačnih kabina i štampom šablona za glasački listić pomoću kojeg su osobe sa oštećenim vidom u Danilovgradu imale priliku da glasaju tajno i samostalno.

Amandmane možete preuzeti ovdje.

Saradnici i donatori