Zakonom o budžetu za 2016. godinu opredijeliti značajno veći iznos za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore izražavaju nezadovoljstvo zbog iznosa planiranih sredstava za Program: Fond za profesionalnu rehabilitaciju, predviđenih Predlogom Zakona o budžetu za 2016. godinu, koji je Vlada usvojila na sjednici od 14. novembra ove godine.

Naime, Vlada je planirala da za rashode koji će biti na raspolaganju za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom opredijeli 2.000.000 (dva miliona) eura uprkos tome što iznos od posebnih doprinosa koji uplaćuju poslodavci za ovu svrhu prelazi 8.000.000 (osam miliona eura) s trendom rasta.

Kao ni prethodne dvije godine, poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom nije prikazan na prihodovnoj strani budžeta Crne Gore, već je samo iznos od dva miliona eura planiran kao rashod u budžetu Zavoda za zapošljavanje. Uzrok neprikazivanja posebnog doprinosa na prihodovnoj strani budžeta je nepostojanje Fonda za profesionalnu  rehabilitaciju i zapošljavanju lica sa invaliditetom kao posebnog pravnog lica, odnosno vanbudžetske kategorije, što za posledicu ima višemilionska sredstva koja su do sada od osnivanja ovog Fonda nenamjenski utrošena.

Uprkos nalazima Državne revozorske institucije u Izvještaju o „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, i konstatacije da državni organi nijesu bili dovoljno efikansi u iskorišćavanju sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i sprovođenju mjera Strategije za integraciju osoba s invaliditetom Vlada nije planirala veći iznos sredstava koji će biti na raspolaganju za namjenu predviđenu zakonom.

Osim toga što se već dvije godine za redom javni poziv za finansiranje projekata grant šema raspisuje krajem godine što za posledicu ima finansiranje odobrenih projekata iz budžeta za narednu godinu, ovakvim planiranjem budžeta se ne bi izdvojio ni veći iznos za projekte grant šema, iako je prošlogodišnji konkurs ukazao na tu potrebu. Takođe, iznos od dva miliona eura neće omogučiti ni realizaciju niza drugih mjera i aktivnosti. Iako se već duže vrijeme govori o Centru za radnu integraciju teže zapošljivih osoba, a Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom predviđa i finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje, zaštitinih radionica, radnih centara i radnih pogoda Vlada ovakvim činom pokazuje jasan nedostatak političke volje i neodgovornost prema sprovođenju politika namijenjenih osobama s invaliditetom.

Podsjećamo takođe da je Evrospka Komisija u Izvještaju o napretku konstatovala “da sredstva koja uplaćuju poslodavci nijesu zaštićena od zloupotreba”.

Sve navedeno ukazuje na to da je naše stalno insistiranje izdvajanja Fonda kao posebnog pravnog lica, u cilju stvaranja sve većih mogućnosti koje doprinose stvaranju uslova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, upravo jedini način sistemskog i trajnog rješavanja ovog pitanja. Do tada, odnosno usvajanja izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koje su predviđene za 2016. godinu, pozivamo Vladu, kao i predstavnike Skupštinskih odbora da amandmanski djeluju i opredijele značajno veći iznos (od pet miliona eura) za mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u cilju pune implementacije Zakona i namjenskog utroška sredstava.

Od predloženog iznosa od 5.000.000 (pet miliona) eura, jedan milion bi bio namijenjen finansiranju odobrenih projekata grant šema koje su raspisane u novembru ove godine, milion eura bi bio namijenjen za subvencije i druge mjere profesionalne rehabilitacije, poput finansiranja posebnih organizacija za zapošljavanje, dok bi 3.000.000 (tri miliona) eura bila opredijeljena za finansiranje grant šema za 2016. godinu.

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore   

Izvršna direktorica Marina Vujačić

 

Savez slijepih Crne Gore

Izvršni direktor Goran Macanović

Saradnici i donatori