Zaključci sa treninga ’’Najbolja praksa NVO iz EU u oblasti zagovaranja socijalnih politika’’

U periodu od 27-og do 30-og novembra, u hotelu ’’Princess’’ u Baru održan je treći i ujedno završni trening pod nazivom ’’Najbolja praksa nevladinih organizacija iz Evropske Unije u oblasti zagovaranja socijalnih politika’’. Trening je održan u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), a u sklopu projekta: “Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene (Changing Capacities to Capacitate Changes), podržanog od Evrospke unije, posredstrvom Delegacije EU u Crnoj Gori, kroz IPA Montenegro 2013 Civil Society Facility Programme.

Pored predstavnika/ca organizacija osoba s invaliditetom iz Bijelog Polja, Pljevalja, Cetinja, Nikšića, Podgorice i Bara treningu je prisustvovala i predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Trening su vodili  Bred Kristensen i Dik de Bur, eksperti iz holandske oganizacije TransFORMA, koja je, pored Saveza slijepih Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić partner na projektu.

Na treningu su predstavljene socijalne politike u Holandiji i to na konkretnim  primjerima sprovođenja socijalnih servisa i saradnje nevladinih organizacija i državnih insitucija na ovom polju. U tom smislu je istaknuto povjerenje građana/ki u NVO i kvalitet njihovih usluga, kao i interes državnih organa da upravo zbog toga sarađuju i pružaju podršku nevladinim organizacijama u cilju unapređenja kvaliteta života socijalnih grupa.

Takođe, bilo je riječi o saradnji državnih organa i nevladinih organizacija u kreiranju javnih politika, metodama zagovaranja javnih politika od strane NVO, kao i o nivoima i načinima komunikacije među njima.

Kao konkretan primjer sprovođenja određene socijalne politike u Holadiji istaknut je i upoređen sa crnogorskim primjer zapošljavanja osoba s invaliditetom. U Holandiji, od ukupnog procenta osoba s invaliditetom, njihova zaposlenost na otvorenom tržištu se kreće između 25 – 30% i to bez ikakvih subvencija poslodavcima, dok je u Crnoj Gori svega 2% zaposlenih osoba s invaliditetom od ukupnog broja prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, uprkos podsticajima koji se pružaju poslodavcima (uključujući sve kategorije, ne samo kategorisanu omladinu), i to najveći broj njih je upravo zaposlen u organizacijama osoba s invaliditetom.

Posebna važnost je data povezivanju nevladinih organizacija u cilju snažnijeg zastupanja svojih interesa i politika koje će doprinijeti sprovođenju zakona.

Na kraju treninga učesnici/ce su se saglasili u slijedećim zaključcima:

  • u decembru mjesecu će se pristupiti detaljnijem i konkretnijem razmatranju formiranja koalicije NVO koja će djelovati u zagovaranju izmjena i dopuna ili usvajanju novih politika u oblasti zapošljavanja i pristupačnosti, funkcionisanju Koalicije, članova/ica, oblasti djelovanja… i tom prilikom konsultovaće se svi potencijalni članovi, NVO koje se bave pravima osoba s invaliditetom, kao i druge NVO koje imaju iskustva i aktivne su u javnom zagovaranju i monitoringu javnih politika i ljudskim pravima;

– članstvo i djelovanje Koalicije treba biti zasnovano na  konceptu i zagovaranju ljudskih prava osoba s invaliditetom;

  • organizacije osoba s invaliditetom će radi postizanja svojih ciljeva iskoristiti i “pilotirati” neke od metoda komunikacije koje se koriste u Evrospkoj uniji između organizacija civilnog društva i državnih organa;
  • u cilju veće uspješnosti i postizanju rezultata u oblastima djelovanja, organizacije osoba s invaliditetom treba da se povežu sa svim značajnim subjektima (pojedinicima i institucijama) koji mogu pružiti konkretnu podršku u aktivnostima i jačanju uticaja na javne politike;
  • potrebno je posvetiti se intenzivnijoj saradnji i komunikaciji sa državnim organima, dok sa druge strane relevantni državni organi moraju prepoznati interes u saradnji sa NVO koje se zalažu za prava i interese osoba s invaliditetom.

 Pripremila: Marina Vujačić

Saradnici i donatori