Zaključci sa Okruglog stola na temu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

U srijedu 26. decembra, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, održan je Okrugli sto na temu „Izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i implementacija odredbi zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata sa podzakonskim aktima koje se odnose na pristupačnost lica smanjene pokretljivosti specifičnim objektima u zonama Morskog dobra i nacionalnih parkova, turističkim objektima i objektima pod zaštitom spomenika kulture“. Dnevni red okrugli stola koji je otvorio pomoćnik ministra Danilo Gvozdenović je bio sljedeći:

• Prezentacija izmjena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanja lica smanjene pokretljivosti ;

•Prezentacija primjera pozitivne prakse

•Prezentacija NVO predstavnika lica sa invaliditetom 

Radionici su, pored predstavnika nadležnog ministarstva, prisustvovali predstavnici institucija: Inženjerske komore CG, Uprave za inspekcijske poslove, Nacionalna turistička organizacija NTO, Javno preduzeće nacionalni parkovi Crne Gore JPNPCG, Javno preduzeće Morsko dobro JPMD, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženje paraplegičara Bar, Udruženje PLEGIJE Nikšić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Sektor za upravljanje prostorom, Sektor za turistički razvoj i Sektor za građevinarstvo Ministarstva.

Svi prisutni su učestvovali u diskusiji sa vrlo jasnim i praktičnim primjedbama, sugestijama i svojim opažanjima eventualnih problema u primjeni samog Pravilnika.

Nakon radnog dijela i diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

• Da Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa predstavnicima organizacija lica sa invaliditetom, sačini upitnik na osnovu kojeg bi se formirala lista objekata ugostiteljske i turističke namjene koji ispunjavaju uslove za pristup i kretanje lica smanjenjene pokretljivosti;

• Da Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa predstavnicima JP „Morsko dobro“ pri propisivanju uslova za uređenje plaža, odnosno postavljanjem privremenih objekata, obavezno propiše uslove za pristup, kretanje i upotrebu plaža licima smanjene pokretljivosti;

• Da se preko nacionalne komisije za dodjelu plave zastavice, obezbijedi kao obavezan uslov primjena nacionalne regulative u pogledu stvaranja uslova za pristup plažama i vodi od strane lica smanjene pokretljivosti (shodno pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti);

• Da se Izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup licima smanjene pokretljivosti, obrati pažnja na Član 53 odnosno da se postrože uslovi dati ovim članom, a koji se odnose na spomenike kulture. Takođe je potrebno stvoriti uslove za pristup osobama smanjene pokretljivosti spomenicima kulture u skladu sa standardima EU.

• Da organizacije lica s invaliditetom u saradnji sa IKCG, urade monitoring turističke ponude CG u odnosu na pristupačnost objekata licima smanjene pokretljivosti;

• Da se razmotri mogućnost i obezbijede poštovanje standarda pristupačnosti objektima i javnim površinama u nadležnosti Nacionalnih parkova.

 

Preuzeto sa: www.mrt.gov.me

Saradnici i donatori