Zajedno za bolji svijet za sve nas

Ujedinjene Nacije su na Generalnoj Skupštini 14. oktobra 1992. godine, proglasile 3. decembar Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. 3. decembra, širom svijeta, pogotovo u zemljama članicama Ujedinjenih nacija, obilježava se ovaj dan. Sa porastom svjetske populacije, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj ljudi sa invaliditetom stalno raste.

Obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom ima za cilj promovisanje razumijevanja pitanja invaliditeta, prava osoba s invaliditetom i dobrobiti koje društvo može imati od integracije ove populacije u sve oblasti političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života zajednice. Ovaj dan pruža mogućnost da se intenziviraju aktivnosti, kako bi se postiglo potpuno učešće osoba s invaliditetom i jednak tretman njihovih prava u društvu.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, kako su to definisale Ujedinjene Nacije, je „Zajedno za bolji svijet za sve nas: uključimo i osobe sa invaliditetom u njegov razvoj“.

Osobe s invaliditetom se nalaze u nepovoljnijem položaju u društvu i suočene su sa stigmom i diskriminacijom. One ostaju marginalizovane, neproporcijalno siromašne, i često nezaposlene. Nadalje, osobe s invaliditetom su isključene iz društvenih i političkih procesa i bez glasa u pitanjima koja se tiču njih i njihovog društva.

U svojoj poruci povodom Međunarodnog dana OSI, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki Mun, između ostalog, kaže: „Ovogodišnji dan osoba s invaliditetom podsjeća nas da razvoj jedino može biti održiv, ako je pravedan, inkluzivan i dostupan za sve. Osobe s invaliditetom moraju biti uključene u svim fazama procesa razvoja od početka do monitoringa i evaluacije.”

Genralni sekretar Ban Ki Mun osim toga, poziva Vlade, civilno društvo i zajednicu da rade za i zajedno sa osobama s invaliditetom da bi se postigao inkluzivan, održiv i pravedan razvoj širom svijeta.

Međutim, iako je na međunarodnom, a i nacionalnom nivou postignut neki pomak u uključivanju invaliditeta i OSI u razvoj, jaz između politika i prakse i dalje postoji.

S toga, pozivamo Vladu, kao i cjelokupno društvo, da uvaži ovaj poziv i uloži napor u cilju poboljšanja položaja ove kategorije stanovništva. Osim toga pozivamo Vladu da preduzme aktivnosti ka uklanjanju diskriminaicje, kao i arhitektonskih barijera koje su najočiglednija manifestacija diskriminacije sa kojom se osobe s invaliditetom susrijeću.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića
Udruženje mladih sa hendikepom Kotora
Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“
Udruženje PLEGIJE NIkšić

 

Saradnici i donatori