Zajedničko saopštenje UMHCG i Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Uvažavajući zahtjev nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba s invaliditetom da se novi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom nađe u nadležnosti resora ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 2014. započelo s njegovom izradom. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom prepoznati su u potrebi da se zakonskom regulativom zaštite prava i zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom i poboljša kvalitet njihovog života.

Vlada je podržala Predlog zakona na sjednici 04. juna i isti je upućen u skupštinsku proceduru.

Nakon iznijetih komentara od strane nevladinih organizacija UMHCG i Naše inicijative na Predlog zakona, na sjednici Odbora za ljudska prava, pristupilo se dodatnim konsultacijama i iznalaženju mogućnosti da se postojeća rješenja  unaprijede u  konačnom tekstu.

U okviru radnih sastanaka koji su održani u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a na kojima su svoj puni doprinos pružili/e predstavnici/e Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, predstavnici/ce Ministarstva kao i članovi/ice Radne grupe koja je radila na njegovom Nacrtu, postignuta je saglasnost u određenoj mjeri, u vezi sa poboljšanjem postojećih, odnosno dodavanjem novih odredbi. Ovim je postignuto da kvalitet Predloga zakona bude poboljšan.

U tom smislu, izraženo je zadovoljstvo od strane predstavnika/ca UMHCG-a zbog raspoloženja i shvatanja važnosti unapređenja teksta Zakona, posebno od strane predstavnika/ca Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Pohvale i zahvalnost su obostrane.

U nastavku, u što kraćem roku, uz nezaobilaznu i blisku saradnju predstavnika/ca organizacija osoba s invaliditetom i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, radiće se na detaljnoj analizi propisa u svim oblastima u kojima je garantovana zabrana i zaštita od diskriminacije po osnovu invaliditeta u ovom Zakonu, a koja će dati određene smjernice za izmjene tih propisa.

Ono što nije usaglašeno na nivou Ministarstva, nije učinjeno zbog nenadležnosti ili nemogućnosti prihvatanja određenih normi u ovom zakonu zbog suprotnosti sa već postojećim normama u drugim oblastima.

Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom jednoglasno je podržan danas na sjednici Odbora za ljudska prava i upućen na dalju raspravu na Plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

 

Saradnici i donatori