Zajedničkim aktivnostima UMHCG i MoMSIC do većeg stepena ljudskih prava

Predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Crnogorskog Komiteta za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine (MoMSIC) su na današnjem sastanku održanom u prostorijama UMHCG uspostavili saradnju i dogovorili buduće zajednićke aktivnosti.

Imajući u vidu postojeće stanje i činjenicu da je veliki procenat zdravstvenih institucija nepristupačan osobama s invaliditetom, da ne postoje savremena tehnička i tehnološka pomagala i adekvatna opremljenost zdravstvenih institucija, da kadar često nije dovoljno obučen za postupanje s osobama s invaliditetom u odnosu na vrstu oštećenja ili oboljenja uslovi za zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom i bilo kakvu medicinsku i rehabilitacionu uslugu su jako nepovoljni.

U skladu s ciljevima naše dvije organizacije i misijom za unapređenje ljudskih prava, a polazeći od činjenice da su rezultati istraživanja jednog od radova studentkinje medicine na temu: “Stav studenata medicine o dostupnosti zdravstvene zaštite osobama sa hendikepom” pokazala da 45% studenata nije informisano o pravima osoba s invaliditetom, da je polovina studenata pete godine je imala priliku da radi s osobom s invaliditetom, dok je taj procenat kod studenata nižih godina bio izuzetno nizak, usaglasili smo se da je neophodno raditi na povećanju informisanosti, edukovanosti i senzibiliteta budućeg medicinskom kadra, ali i na oslobađanju i uklanjanju barijera i kod samih osoba s invaliditetom i uspostavljanju većeg stepena povjerenja u zdravstveni sistem, koje mora počivati na kvalitetnoj komunikaciji i edukovanosti.

Dodatno i Medicinski fakultet u Podgorici je i dalje nepristupačan osobama smanjene pokretljivosti i korisnicima pomagala što ograničava i isključuje i same osobe s invaliditetom da se opredijele za ovu profesiju.

Imajući u vidu sve navedeno, predstavnici UMHCG i MoMSIC-a su razgovarali o budućim vidovima saradnje među kojima su različite vrste aktivnosti (edukacije,  simulacije i praktična iskustva – zamišljene i stvarne situacije).

Vjerujemo da će ovakve aktivnosti i međusobna saradnja proizvesti veći stepen znanja i informisanosti, kvalitetniji medicinski kadrar, sigurnije i ohrabrenije osobe s invaliditetom i u krajnjem poštovanje ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Marina Vujačić, izvršna direktorka UMHCG

Saradnici i donatori