Više od 80% osoba s invaliditetom živi u siromaštvu

Evropski forum osoba s invaliditetom uz podršku Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u okviru projekta “Zaštita djece od nasilja i socijalna inkluzija djece s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” n hotelu Hilton u Podgorici organizovao je regionalnu radionicu u partnerstvu s UNICEF-om. 

Na radionici je saopšteno da više od 80 odsto osoba s invaliditetom (OSI) živi u siromaštvu i suočava se s isključenjem iz društvenog, ekonomskog i kulturnog života, uključujući zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Makavi Kogali, kazao je da su brojne inicijative dovele do važnih dostignuća i formiranja novih organizacija koje se, kako je naveo, bave dječjim pravima i pravima OSI.

„Uprkos tome, djeca s invaliditetom i dalje ostaju isključena iz društava i korišćenja usluga, i jednostavno su nevidljiva kod prikupljanja podataka. Procjenjuje se da postoji 5,1 miliona djece s invaliditetom, a samo 1,5 od njih je prepoznato kao OSI, a ostatak ostaje van svih socijalnih registara“, ocijenio je Kogali.

Koncept u medicinskom pristupu po kome se djeca s invaliditetom smatraju defektnim je, kako je kazao, doveo do visokog nivoa njihove marginalizacije i diskriminalizacije.

“To dovodi do njihove društvene stigmatizacije i isključenja iz pružanja obrazovnih usluga i adekvatne socijalne zaštite i podrške”, poručio je.

Prema njegovim riječima, djeca s invaliditetom predstavljaju skoro polovinu od ukupnog broja djece, koja žive u javnim ustanovama za socijalnu zaštitu u Evropi.

“U nekim državama čine čak 60 ili 70 odsto, i tu Crna Gora nije izuzetak. Od ukupno 1,5 miliona djece koja su registrovana kao OSI,  219 hiljada, što je 14,5 odsto, pohađaju specijalne škole”, naveo je Kogali.

On je kazao da se institucije reformišu kako bi se eliminisala diskriminacija djece s invaliditetom, što obuhvata, kako je objasnio, prikupljanje podataka o OSI u skladu s međunarodnom klasifikacijom.

“Sprovode se nacionalna istraživanja i administrativni izvještaji. Iako nekoliko država u ovom regionu ulažu značajne napore u prikupljanju podataka, i dalje se suočavamo s velikim izazovima, kao što je nedostatak konzistentne definicije invaliditeta, korištenje različitih metodologija, kao i nedostatak razumijevanja i stigma u sistemima identifikacije”, pojasnio je Makkawi.

On je poručio da je neophodno ulagati u socijalnu inkluziju djece s invaliditetom i njihovu zaštitu od svih oblika nasilja.

Koordinator projekta u EDF-u, Gerrit Stasins, kazao je da je potreban ujedinjen rad u pružanju podrške u izgradnji inkluzivnog i prosperitetnog svijeta, s krajnjim ciljem da se, kako je naveo, okonča siromaštvo.

“Stvari se poboljšavaju, ali dug je put pred nama. Treba da radimo na partnerstvu i da ujedinimo svoje snage kako bismo obezbjedili demokratski univerzalni proces, i zaista se potrudimo da nikoga ne ostavljamo iza sebe, a prioritet damo onima koji su u najvećem riziku”, poručio je Stasins.

Važan dio radionice u Podgorici je, kako je kazao, razmjena ekspertize o Konvenciji Ujedinjenih nacija (UN) o pravima OSI, u skladu s Agendom UN za održivi razvoj do 2030. godine.

“Ova agenda prepoznaje da više od 80 odsto OSI živi u siromaštvu. Oni se suočavaju s rasprostranjenim isključenjem iz društvenog, ekonomskog i kulturnog života, uključujući zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu”, naveo je.

On je ocijenio da je neophodno uložiti sredstva za implementaciju zakonski obavezujuće Konvencije o ljudskim pravima i Konvencije o pravima OSI.

“OSI treba da budu uključeni u sve procese planiranja, implementacije i evaluacije. Stoga, imamo u Podgorici krucijalnu ulogu u razmjeni političkih smjernica i najboljih praksi u implementaciji ciljeva održivog razvoja, u cilju izgradnje inkluzivnog i prosperitetnog svijeta”, poručio je Stasins.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Aleksandra Pavićević, podsjetila je da je neformalna Kolaicija organizacija OSI pripremila i dostavila Komitetu za prava OSI alternativni izvještaj o sprovođenju Konvencije o pravima OSI u Crnoj Gori, u avgustu prošle godine.

“Zaključna razmatranja Komiteta postala su važna alatka u našem aktivizmu i još jedan dokaz koliko je važno uključivanje svih aktera koji se bave pravima OSI, da bismo istinski radili na unapređenju njihovog položaja”, pojasnila je Pavićević.

Ona je kazala da će sada formalno osnovana Mreža OSI nastaviti da se zalaže za inkluzivno i ravnopravno društvo, “bez prepreka i jednakih mogućnosti za sve”.

“Saradnju s UNICEF-om ćemo nastaviti da razvijamo kroz realizaciju projekta “Podrška za znanje, znanje za podršku”, pomoću kojeg namjeravamo da nastavimo da utičemo na poboljšanje uslova za OSI i djecu s invaliditetom”, najavila je Pavićević.

Specijalistkinja za zaštitu djece od nasilja iz regionalne kancelarije UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Guzal Kamalova, podsjetila je da sve države Zapadnog Balkana učestvuju u regionalnoj inicijativi, koja je počela 2016, a koju finansira Evropska komisija u saradnji s UNICEF-om.

“U mnogim državama je došlo do važnih razvoja u legislativi, i to je omogućilo da zakonodavni okviri u pojedinim državama zaštite djecu od nasilja, i uključe djecu s invaliditetom u prioritete država”, kazala je Kamalova.

Prema njenim riječima, važan aspekt te inicijative je prikupljanje podataka o situaciji djece s invaliditetom u državama Zapadnog Balkana, na osnovu koje je urađena sveobuhvatna analiza.

“U Crnoj Gori su NVO učestvovale u usvajanju procedura za resursne centre. Imali smo zaista uspješan proces pripremanja izvještaja za Komitet za prava OSI, a ovaj put su u njemu zaista naglašenja pitanja djece s invaliditetom. Osnovane su Mreže OSI i u procesu je formiranje mreža s drugim državama”, poručila je Kamalova.

 

 

Saradnici i donatori