UO UCG oslobodio studente s invaliditetom od plaćanja školarine

Upravni Odbor Univerziteta Crne Gore (UO UCG) je na sjednici održanoj u petak, 6 og septembra donio Odluku o oslobađanju studenata s invaliditetom od plaćanja školarine za studijsku 2013/2014. godinu. Podsjećamo da je ovakvu Odluku i prošle godine usvojio UO UCG na predlog rektora Predraga Miranovića, a na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Ovakva odluka pokazuje da se o potrebama i pravima studenata s invaliditetom počelo raspravljati sve češće i više i voditi računa o njihovim interesima. Naime, oslobađanje studenata s invaliditetom od plaćanja školarine znači kompezaciju za neravnopravan položaj osoba s invaliditetom u obrazovanju i jak podsticaj da se taj položaj dostigne. Vrlo je važno u vremenu kada je većina fakulteta arhitektonski nepristupačna, kada nema dostupne literature, servisa podrške i slično, studente osloboditi od školarine kako bi tim iznosom uspjeli pokriti osnovne troškove života, kao što je personalna asistencija, prevoz i slično, a što im nije omogućenom redovnim sistemom socijalne zaštite i obrazovanja.

Ovom prilikom se posebno želimo zahvaliti rektoru gospodinu Predragu Miranoviću na raspoloženju i spremnosti da i ove godine izađe u susret studentima s invaliditetom i inicijativama koje dolaze od UMHCGa, posebno zato što je Predlog Novog Zakona o visokom obrazovanju povučen iz Skupštinske procedure i time još jednom odloženo sistesko rješenje kojim bi se studenti s invaliditetom oslobodili od plaćanja školarine. Takođe nam je izuzetno drago da i pored finansijske situacije i stanja u kojem se nalazi cijeli sistem obrazovanja UO UCG ima dovoljno razumijevanja za studente s invaliditetom.

Isto tako se nadamo da će se i u praksi nastaviti sa stvaranjem uslova na jednak tretman i pristup obrazovanju, posebno u dijelu koji se odnosi na gore pomenute probleme, kao što su: nepristupačnost, nepostojanje servisa podrške i asistivnih tehnologija, nedostupan prevoz i slično.

U trenutku kada startne pozicije studenata s invaliditetom budu izjednačene sa njihovim kolegama bez invaliditeta neće biti potrebno oslobađati studente s invaliditetom od plaćanja školarine. S toga će se Udruženje i dalje zalagati za ostvarivanje prava studenata s invaliditetom na obrazovanje pod jednakim uslovima sa drugima. To svakako planiramo raditi u saradniji sa Univerzitetima a preko Studenstke savjetodavne kancelarije.

Saradnici i donatori