UMHCG započinje realizaciju projekta (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Saučesnici u ostvarivanju prava OSI čija je ključna svrha da promoviše, osnaži i podrži ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom, ali i podspješi povećanje informisanosti kod osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinu i mehanizmima ostvarivanja i zaštite prava. 

Opšti cilj projekta je doprinos podizanju nivoa svijesti i znanja o važnosti uvažavanja prava osoba s invalididtetom, bez diskriminacije na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve  koji su usmjereni na  podizanje  svijest šire javnosti o posledicama konstantnog kršenja prava i neprimjenjivanja zakonskih odredbi, nepoštovanja preporuka iz Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, poboljšanje  nivoa  informisanosti državnih službenika o međunarodnim i evropskim standardima prava OSI i mehanizmima zaštite od diskriminacije po osnovu invaliditeta, poboljšanje, i povećanje  nivoa  informisanja OSI iz oblasti ljudskih prava kroz tromjesečnu Pravnu kliniku. Svi specifični ciljevi postići će se sprovođenjem aktivnosti koje podrazumijevaju: organizovanje Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom za osobe s invaliditetom i organizovanje Škole ljudskih prava osoba s invaliditetom za predstavnike institucija, te organizovanjem okruglog stola o poštovanju prava OSI i mehanizmima zaštite od diskriminacije s akcentom na ulogu nadležnih institucija, sprovođenje istraživanja o primjeni i efektima Strategije za zaštitu od diskriminacije LSI i promociju jednakosti, i sprovođenje medijske kampanje.

Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, donosioci odluka, odnosno predstavnici institucija na svim nivoima, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (mediji, porodice osoba s invaliditetom, pojedinci, organizacije osoba s invaliditetom, građani).

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u prioritetnoj oblasti zaštite lica sa invaliditetom, a direktno doprinose realizaciji cilja 1 ovog javnog konkursa koji se odnosi na: podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije (kao i cilja 2) praćenje implementacije preporuka iz Analize usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaldiitetom i Konvencijom UN-a, dok, takođe, djelimično doprinose cilju 3 Javnog konkursa koji glasi: omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom s drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom.

Realizacijom ovog projekta doprinijeće se realizaciji javnih politika, odnosno konkretnih prava, tj. mjera definisanih u Zakonu o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, Zakonu o zabrani diskriminacije (član 18), kao i u Konvenciji o pravima osoba sa invalididtetom. Planirane projektne aktivnosti u direktnoj su vezi i sa Strategijom zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti 2017-2021.
Realizacija projekta traje sedam mjeseci, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 26.991,72. 

Saradnici i donatori