UMHCG slavi 13 godina rada!

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas, 22. oktobra 2014. godine obilježava 13 godina postojanja i rada. Tim povodom UMHCG izdaje saopštenje za javnost sa namjerom da podsjeti na aktivnosti koje smo realizovali u protekloj godini, od oktobra 2013. do oktobra 2014. godine.
Posebno smo ponosni činjenicom da se, dobrim dijelom, upravo zahvaljujući našem radu i zalaganju u velikoj mjeri podigla svijest o mladima s invaliditetom, njihovim pravima i sposobnostima. I u protekloj godini smo nastavili sa aktivnostima u okvoru Studentskog servisa i za samo godinu dana se broj korisnika usluga UMHCGa skoro udvostručio. Nastavili smo sa afirmativnom akcijom prilikom upisa na fakultete, oslobađanjem od školarine, smještajem u studentski dom, inicijativama za obezbjeđenje studentskog kredita, prevozom studenata, kao i brojnim drugim inicijativama. Konaćno, poslije 13 godina naših aktivnosti u oblasti obrazovanja i sistemski su definisana prava studenata s invaliditetom, u skladu sa našim predlozima, prilikom izrade novog Zakona o visokom obrazovanju.
Nastavkom saradnje sa crnogorskim partnerima u okviru projekta „Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ i inteziviranjem saradnje sa Univerzitetima i pojedinačnim fakultetima uspjeli smo da, prije svega, upravama fakulteta i nastavnom osoblju, pa i cjelokupnoj javnosti približimo studente s invaliditetom i postignemo da pitanja studenata s invaliditetom više ne budu potiskivana u drugi plan. Prije samo nekoliko dana smo potpisali i memoradnum o saradnji sa Fakultetom za biznis i turizam iz Budve, koji samostalno djeluje.
Nastavili smo ili završili sa realizacijom nekoliko projekata, i započeli realizaciju novih. Posebno izdajamo portal Disabilityinfo koji se svakodnevno ažurira informacija i tekstovima zasnovanim isključivo na modelu ljudskih prava, i sa kojeg brojni portali iz regiona preuzimaju informacije. Marina Vujačić je nastavila da piše tekstove za časopis „Pogled“ kojeg izdaje Inženjerska komora, sa ciljem da ukaže na problem nepristupačnosti u svim oblastima života osoba s invaliditetom.
Ove godine smo akreditovani kao organizacija koja šalje, prima i koordiniše za Evropsku Volontersku Službu Erasmus + Programa.
Samostalno, kao i kroz rad u Koaliciji NVO za praćenje toka pregovora sa EU – pregovaračko poglavlje 23 smo uspjeli da pitanja osoba s invaliditetom aktuelizujemo i sa aspekta pregovora i da upravo kroz taj proces izdignemo pitanja osoba s invaliditetom na najviši nivo.
U ovom periodu smo takođe pokrenuli brojne inicijative i aktivnosti u cilju poboljšanja položaja osoba s invaliditetom, sproveli zajedničke aktivnosti sa drugim NVO-ima, i drugim sektorima: privrednim i javnim, inicirali izmjene zakona, učestvovali u pripremi pojedinih propisa, nastavili saradnju sa Skupštinskim odborima i slično. Posebno izdvajamo nacrt Zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom koji smo mi izradili, a rad na njemu nastavila Radna grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Zahvaljujući saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje i advokaticom Tijanom Živković pokrenuto je nekoliko sudskih postupaka za zaštitu od diskriminacije povodom nepristupačnosti objekata u javnoj upotrebi, posebno državnih organa i organa lokalne samouprave. Pokrenuli smo i inicijativu ka Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti norme Zakona o izboru odbornika i poslanika koja definiše pristupačnost biračkih mjesta i po prvi put su osobe s invaliditetom učestvovale u praćenju izbora.
Pobjednici smo ovogodišnjeg takmičenja u okviru Otvorenih ideja za Crnu Goru u kategoriji: Kako unaprijediti učešće mladih u procesima donošenja odluka? i u tom smislu trenutno radimo aplikaciju-web site koji će uvezati informacije sa sajtova Vlade, Skupštine, Ministarstava i učiniti ih pristupačnim čitačima ekrana…
I prošle i ove godine smo sa po jednim visokoškolcem, nakon završetka Vladinog programa stručnog osposobljavanja nastavili saradnju kroz ugovor o radu.
Ostali smo potpuno otvoreni za saradnji sa svim institucijama i organizacijama u cilju unapređenja položaja osoba s invaliditetom, ali i dosledni, kritički nastrojeni i principijelni u svom radu.

Saradnici i donatori