UMHCG: Sa studentima razgovarali o pristupačnosti kao načelu ostvarivanja prava OSI

Фотографија корисника Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - AYDM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovalo je radionicu o važnosti načela pristupačnosti za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u utorak 5. decembra u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U okviru praćenja sprovođenja Akcionog Plana za Poglavlje 23, u julu ove godine UMHCG je izradilo Analizu pristupačnosti obrazovnih i institucija u oblasti pristupa pravdi, kojom je obuhvaćeno 19 objekata (11 fakulteta, izabranih namjernim uzorkom i osam objekata pravde, bezbjednosti i izvršne vlasti). Ova Analiza je pokazala da su objekti: Tehničkih fakulteta, Građevinskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva pravde, Sekretarijata za zakonodavstvo, Ustavnog suda Crne Gore, Vrhovnog, Višeg i Apelacionog suda Crne Gore, Višeg i Vrhovnog državnog tužilaštva i Opšte bolnice u Nikšiću, potpuno ili djelimično nepristupačni za osobe s invaliditetom. U međuvremenu, u Opštoj bolnici u Nikšiću su izvođeni radovi prilagođavanja zgrade, ali novu ocjenu ispunjavanja uslova pristupačnosti ne možemo dati s obzirom da nijesmo obavili još uvijek monitoring posjetu.

Na radionici koja je okupila 34 studenta/kinje Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, su osim rasprave o poštovanju ljudskih prava OSI, predstavljeni i rezultati ove Analize i podijeljen promotivni materijal. Radionica je organizovana s ciljem edukacije nastavnog osoblja i budućih pravnika/ca, o obavezama Crne Gore preuzetim ratifikacijom Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i njihovom sprovođenju u praksi.

Фотографија корисника Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - AYDM

Podršku u pripremi i sprovođenju radionice pružili su nam: Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, “ADAMAS” studentska organizacija Pravnog fakulteta i Evropska asocijacija studenata prava u Crnoj Gori (ELSA Montenegro).

Radionica je organizovana u okviru projekta “Akcioni plan za poglavlje 23: Aktivno civilno društvo za transparentne, participativne i efektivne reforme” čiji je nosilac MANS, a UMHCG je jedan od partnera. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Od početka 2016. godine, UMHCG, Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, Sigurna ženska kuća, Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja, NVO Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav, NVO Snažna Mama, NVO Stečajci u Crnoj Gori i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), kroz pomenuti projekat zajedno prate sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, čija implementacija u Crnoj Gori treba da osigura evropske standarde u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i poštovanja ljudskih prava.

Saradnici i donatori