UMHCG pozdravlja usvajanje Novog Statuta UCG kojim su definisana i prava studenata s invaliditetom

Vlada Crne Gore je na 98 sjednici od 05. februara 2015. godine usvojila Statut Univerziteta Crne  Gore, koji u članu 132. definiše prava studenata s invaliditetom. U tom smislu Statutom je predviđeno da:

“Student sa invaliditetom bira način izvršavanja predispitnih obaveza i polaganje ispita, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Organizaciona jedinica Univerziteta obezbjeđuje studentima iz stava 1 ovog člana uslove za realizaciju propisanih obaveza.”

Podsjećamo da se UMHCG posredstvom Studentske savjetodavne kancelarije zalagao za prava studenata s invaliditetom i obaveze Univerzitetskih jedinica koje se odnose na način i vrijeme omogućavanja polaganja kolokvijuma i ispita u skladu sa individualnim zahtjevima studenata s invaliditetom, a u odnosu na njihove potrebe. U tom smislu i do sada su iz UMHCG upućivane inicijative fakultetima, koje su fakulteti u najvećoj mjeri i prihvatali. Međutim činjenica da je usvajanjem Novog Statuta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju definisana i pravna obaveza od sada će studenti s invaliditetom biti sigurni da uvijek imaju pravo da biraju način na koji će izvršavati svoje studentske obaveze.

Iz tog razloga nas raduje činjenica da se sve više naših inicijativa prihvata i time studentima s invaliditetom omogućava ravnopravniji tretman u obrazovanju, što doprinosi u povećanom broju studenata.

Pripremila: Marina Vujačić

Saradnici i donatori