UMHCG: ODRŽAN INFO DAN S POSLODAVCIMA O ZAPOŠLJAVANJU ŽENA S INVALIDITETOM U PODGORICI

UMHCG: ODRŽAN INFO DAN S POSLODAVCIMA O ZAPOŠLJAVANJU ŽENA S INVALIDITETOM U PODGORICI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena  19. marta 2021. organizovalo je Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom. Info dan je organizovan u Podgorici, u hotelu Hilton. 

Ovom prilikom su svi prisutni dobili informisacije o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na podsticanje zapošljavanja žena s invaliditetom, i podstaknuti da, umjesto plaćanja posebnog doprinosa zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, zaposle OSI i tako utiču na rješavanje situacije na tržištu rada, nađu kvalitetnu radnu snagu i unaprijede svoje poslovanje. Facilitatorka na Info danu bila je izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić.

Učešće na Info danu uzeli su predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, Uprave za kadrove, Unije poslodavaca Crne Gore, Unije Saveza sindikata Crne Gore, Centra za ženska prava, Centra za profesionalnu rehabilitaciju, Društva za zapošljavanje, obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije (ZOPT-a), Saveza slijepih Crne Gore, Bild studija i Arhimeda.

Sadržaj Info dana bio je motivaciono – edukativnog karaktera, tako da su svi učesnici, imali priliku dobiti više informacija o uticaju modela pristupa invaliditetu na garancije u oblasti radnih prava, uključujući i evropske i međunarodne propise, posebno u segmentu razumnih adaptacija za osobe s invaliditetom, te neophodnosti njihove primjene u praksi. Dat je osvrt i na višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom, mjere u oblasti zaštite i zdravlja na radu, te mjere smanjenja progresije invalidnosti i štetnih posledica po zdravlje. Ukazano je na negativan pristup u garancijama prava na rad koje polaze od preostale i umanjene radne sposobnosti osoba s invaliditetom proistekle iz invaliditeta, odnosno invalidnosti, a ne društvenih činilaca: barijera u okruženju, nepostojanja adekvatnih uslova rada i sl. Kao takva „preostala radna sposobnost“ se procjenjuje samo kod OSI i to kao početna mjera profesionalne rehabilitacije, a ne kao krajnji ishod nakon sprovedenih svih mjera profesionalne rehabilitacije kojima treba da se omoguće adekvatni uslovi rada, odnosno obezbijedi pristupačno radno okruženje i prilagođeno radno mjesto. 

Takođe, ukazano je i na statističke podatke Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti žena s invaliditetom, pri čemu je dat prikaz i podataka UMHCG-a u vezi s brojem pokrenutih i nastavljenih parničnih i upravnih postupka i sporova u oblasti rada i zapošljavanja.

S poslodavcima je razgovarano o neophodnosti iskorjenjivanja predrasuda prema radnim sposobnostima i mogućnostima OSI, prije svega žena s invaliditetom, afirmativnoj akciji, potom kako da poslodavci obezbijede radnu produktivnost OSI i veću zainteresovanost za ostvarivanje organizacionih ciljeva i programa, potrebu ulaganja i sprovođenja mjera za adekvatnije uslove rada, a sve u cilju zasnivanja radnog odnosa, zadržavanja zaposlenja i napredovanja u poslu zaposlenih OSI.

Izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić poseban akcenat stavila je na efikasnost rada žena s invaliditetom, ukazujući na to da se u praksi nerijetko dešava da prolaze kroz teške faze samoprihvatanja, težeg zapošljavanja, dokazivanja poslodavcu, što nekada dovodi i do prekovremenog ili preopterećnog rada žena s invaliditetom a razlog tome je upravo nejednakost na tržištu rada. 

Diskusiju su otvorili direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović koji je ukazao na ključne odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, odnos poslodavaca prema subvencijama i direktor ZOPT-a Slaven Ćipranić koji je dao osvrt na osnovne uslove rada koje svaki poslodavac treba da obezbijedi zaposlenima. Kako navodi Ćipranić, ključni problem je zapošljavanje teže zapošljive kategorije OSI, zbog čega su nadležnom Ministarstvu i uputili inicijativu s ciljem otklanjanja i rješavanja ovog problema.

Načelnica zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Danijela Šuković, ukazala je na neke od aktivnosti na kojima je Ministarstvo radilo u proteklom periodu, između ostalog, i na izmjenu podzakonske regulative u oblasti zaštite i zdravlja na radu, napominjući da je izmijenjen i Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu a koji će uskoro biti dostupan i javnosti. Ukazala je i na značaj kolektivnih mjera kao i neophodnosti postojanja i izrade akta o procjeni rizika.

O uticaju kvalitetnog obrazovanja na kompetencije OSI diskutovano je u više navrata, pri čemu je zaključeno da je neadekvatno formalno obrazovanje jedan od ključnih problema koji kasnije ostavlja posljedice i prilikom zapošljavanja na otvorenom tržištu rada. Zbog formalnog obrazovanja i nepoznavanja suštine pojma inkluzije, usmjeravanja u obrazovni proces bez promjene sistema koji podrazumijeva da “škola mora biti spremna za svako dijete”, neadekvatnog pristupa u obrazovnom sistemu koji nije zasnovan na individualizovanom pristupu prema svakom djetetu posljedice na kompetencije i kvalifikacije za rad su očiigledne. S druge strane ni projekti i programi za zapošljavanje se ne bave uzrocima niske zapošljivosti već samo tretiraju posljedicu koja se odnosi na smanjenje broja nezaposlenih OSI zbog čega efekti i dalje nijesu održivi.

Zaključak Info dana je da su poslodavcima, izvođačima profesionalne rehabilitacje i osobama s invaliditetom neophodne dodatne edukacije i savjetovanja u cilju stvaranja jednakih mogućnosti za zapošljavanje, ravnopravniji tretman žena s invaliditetom na tržištu rada i stvaranje adekvatnih uslova za obavljanje posla, sticanje vještina, napredovanje u poslu i primjenu mjera profesionnalne rehabilitacije i zaštite i zdravlja na radu. S druge strane, neophodno je više promovisati radne mogućnosti, sposobnosti i učinke OSI, odnosno krajnje efekte zapošljavanja, a ne samo obaveze i mogućnosti poslodavaca. Zaposlena OSI predstavlja benefit za cijelo društvo a nezaposlena doprinosi socijalnoj isključenosti većeg broja članova tog društva. 

Na kraju Info dana svim učenicima/cama podijeljena je i Brošura o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje, koja je izrađena u okviru projekta a takođe je ispromovisan i Informator na istu temu.

Podsjećamo da je Info dan održan i 28. oktobra 2020. u Petnjici kada smo na istu temu razgovarali s predstavnicima lokalne samouprave, poslodavcima i NVO koji se bave pravima OSI.

Ova aktivnost dio je potgranta i realizuje se u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena  podržanog od strane Mreže žena Kosova i njenih partnera kroz aktivnosti ”Unaprjeđenje radnih prava žena“. Ovu aktivnost finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove aktivnosti / posta isključiva je odgovornost Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida-e. 

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Saradnici i donatori