Ukloniti barijere, otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve!

„Pristupačnost za sve je osnovno pravo i svaka barijera u okruženju koja uskraćuje pristup i slobodno kretanje osobama s invaliditetom ili drugim osobama sa smanjenom pokretljivošću jeste i mora biti prepoznata kao diskriminacija.” Ričard Hovit, član Evropskog Parlamenta.

1476345_724411390915829_1658878523_nMeđunarodni pokret osoba s invaliditetom postigao je izuzetan napredak tokom 2006, usvajanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koju je i Crna Gora ratifikovala 2009. godine. Konvencija slijedi decenije rada Ujedinjenih nacija na izmjeni stavova i pristupa invaliditetu koji bi obezbijedili potpunu ravnopravnost i učešće osoba s invaliditetom u društvu. Namjera Konvencije jeste da bude instrument za ostvarivanje ljudskih prava sa eksplicitnom, razvojnom dimenzijom. Međutim, da bi se postigla ravnopravnost i učešće u društvu osoba s invaliditetom, oni moraju biti uključeni u razvojne procese i, što je sada još važnije, u novi razvojni okvir koji nastupa posle 2015.

Vrijeme je da se efektivno sprovede dokument i politike, te uklone barijere i otvore vrata: kako bi se ostvarilo inkluzivno društvo i razvoj za sve!

Obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom pruža mogućnost da se dalje podiže svijest o invaliditetu i pristupačnosti kao pitanju razvoja i da se unaprijede globalni napori da bi se promovisala pristupačnost, uklonile sve vrste barijera, i postiglo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom u društvu i oblikovala budućnost razvoja za sve!

Zato je neophodno:

Uključiti: Proslava dana pruža mogućnost za učešćem svih zainteresovanih strana – vlada, UN sistema, civilnog društva i organizacija osoba s invaliditetom – radi fokusa na pitanjima koja se tiču inkluzije osoba s invaliditetom u razvoj, kao korisnika i kao aktera.

Organizovati: Održati forume, javne rasprave i informativne kampanje kako bi se pomoglo u iznalaženju inovativnih načina i sredstava da se osobe s invaliditetom i njihove porodice dalje integrišu u svoja društva i razvojne planove.

Proslaviti: Isplanirati i organizovati performance svuda kako bi se prikazali – i proslavili – doprinosi osoba s invaliditetom kao aktera promjene u razvoju zajednica u kojima žive.

Djelovati: Glavni fokus dana je praktično i konkretno djelovanje u smislu uključivanja invaliditeta u sve aspekte razvoja, kao i produbljenja učešća osoba s invaliditetom u društvenom životu i razvoju po osnovi ravnopravnosti. Naglasiti napredak i prepreke u sprovođenju javnih politika koje uzimaju u obzir pitanje invaliditeta, i promovisati javnu svijest kako bi se uklonile barijere i otvorila vrata: ka inkluzivnom društvu za sve.

 

Shvatajući značaj, poznavajući zakone i živjeći svakodnevno praksu, Savez slijepih Crne Gore, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – NARDOS, organizovali su u Podgorici, u prostorijama Rektorata Crne Gore, okrugli sto na temu pristupačnosti u najširem smislu, dakle pristupačnosti koja po članu 9 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom podrazumijeva pristupačnost fizičkog okruženja i javnog prevoza, pristupačnost informacija i komunikacija i pristupačnost servisa podrške.

Okruglom stolu su, pored predstavnika 3 pomenute organizacije, prisustvovali predstavnici drugih partnerskih nevladinih organizacija i to: Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške, Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić, Udruženja PLEGIJE Nikšić, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA…

Dodatno, značajan doprinos, posebno kroz diskusiju pružili su predstavnici državnih organa, Ministarstva saobraćaja, Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada. Pored njih su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja i posebno važnog za ovu temu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Opšti zaključak jested a u ovoj oblasti ima napretka, ali je on jako spor i djelimičan. Ključni problem sporih promjena najčešće predstavlja nizak nivo svijesti o obavezi činjenja u praksi ili sprovođenja zakona koji su doneseni, a regulišu prava osoba s invaliditetom.

Detaljnije na www.disability.info.me

Saradnici i donatori