U procesu izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom uključiti više predstavnika ispred NVO

odlukaPovodom raspisivanja Javnog poziva za predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji je Ministarstvo rada i socijalnog staranja prvi put raspisalo 11. februara 2015. 40 organizacija osoba s invaliditetom koje djeluju na nacionalnom i lokalnom nivou su se obratili Ministru Predragu Boškoviću sa inicijativom da ovo Ministarstvo izmijeni javni poziv u dijelu koji se tiče broja kandidata za članove Radne grupe ispred nevladinih organizacija, dok su ponovljeno obraćanje upućeno danas potpisale 42 organizacije.

Organizacije osoba s invaliditetom pohvaljuju pokretanje procesa izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, posebno s aspekta neophodnosti za unapređenjem teksta zakona, kao i njegovim usklađivanjem sa zakonodavstvom Evropske unije. Podsjećamo da su upravo organizacije osoba s invaliditetom uvijek pohvaljivale zakonska rješenja i mogućnosti koje nudi ovaj Zakon, ali i isticale neophodnost unapređenja teksta Zakona koji se tiče boljeg definisanja statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i u tom smislu više puta inicirale izmjene i dopune Zakona. I Evropska komisija je u svojim Izvještajima o napretku konstatovala da „sredstva koja poslodavci uplaćuju kao poseban doprinos nijesu zaštićena od zloupotreba“ a za ovo pitanje više puta se interesovala i Delegacija EU u Crnog Gori. S tim u vezi, mišljenja smo da je konačno posle šest godina nenamjenskog trošenja sredstava iz Fonda došlo vrijeme da se uredi i ova oblast, u korist osoba s invaliditetom, a ne samo države.

Ministarstvo smo podsjetili da UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Crna Gora ratifikovala 2009. godine obavezuje da država prilikom razvoja i sprovođenja politike i zakonodavstva usmjerenih na primjenu Konvencije, kao i drugim procesima donošenja odluka o pitanjima koja se neposredno tiču osoba s invaliditetom, obavlja bliske konsultacije i omogući aktivno učešće osoba s invaliditetom, uključujući djecu s invaliditetom, kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju, a da su organizacije osoba s invaliditetom, uprkos tvrdnjama Ministarstva da to i čini, za proces izmjena i dopuna Zakona saznale tek kad i cjelokupna javnost.

Međutim, uprkos našoj inicijativi, Ministarstvo je nakon isteka roka za predlaganje predstavnika NVO za članove/ice Radne grupe, s obzirom na činjenicu da su NVO bojkotovale ovaj proces iz ovdje navedenih razloga, raspisalo ponovni Javni poziv tražeći opet samo jednog kandidata/kinju. U odgovoru koji nam je dostavljen nakon prvog obraćanja, Ministarstvo je, između ostalog, navelo da je isti poziv upitilo i „predstavnicima socijalnih partnera i drugim, za ovu oblast, relevantnim institucijama”, kao i da su cijenili stav “da se u okviru ovih organizacija sprovode konsultacije u vezi sa ovim pitanjem i da će imenovani predstavnik ispred ovog sektora zastupati te stavove, a sa druge strane obavještavati organizacije o ishodima predloženih rješenja”.

Organizacije osoba s invaliditetom su u drugom obraćanju naglasile da jedan predstavnik/ca NVO koje se bave pravima djece i osoba s invalidtetom, s obzirom na ukupan broj djece ili odraslih osoba, socijalne prilike i prije svega različite vrste invaliditeta, ne može adekvatno zastupati sve osobe s invaliditetom, posebno i s obzirom na specifičnosti znanja koja su potreba u tom smislu. Osim toga, Ministarstvo nije tražilo i od socijalnh partnera da kandiduju samo jednog predstavnika, pa je samim tim nelogično i nemoguće, s obzirom na mnogobrojnost organizacija osoba s invaliditetom, da jedna osoba, posebno imajući u vidu da je članstvo u Radnoj grupi volonterski angažman za predstavnike NVO, bude u potpunosti posvećena i radu u Radnoj grupi i procesu konsultacija sa drugim predstavnicima NVO i da i dalje ne zapostavlja svoje obaveze u matičnoj organizaciji u kojoj je angažovana. Ovakav način rada ukoliko se očekuje da bude kvalitetan je jednostavno fizički nemoguć.

Zaista je neshvatljivo da u proces izrade izmjena i dopuna ovako važnog Zakona, sa aspekta osoba s invaliditetom, Ministarstvo namjerava uključiti samo jednog predstavnika NVO, dok prilikom izrade nacionalnih strateških dokumenata, kao i podzakonskih akata uključuje i po dva konsultatna iz susjednih nam zemalja, koji su plaćeni za taj posao.

Na kraju, Ministarstvo je navelo da naša namjera da ne predložimo predstavnika “predstavlja kočnicu daljeg unapređenja ovog procesa”, što smatramo krajnje nekorektnim stavom, posebno imajući u vidu da se radi o principijelnosti i o činjenici da je ovakvim činom Ministarstva obesmišljeno i postojanje Savjeta za brigu o licima s invaliditetom, na čije smo obrazovanje na nivou Ministarstva rada i socijalnog staranja i pristali nakon obećanja da će takav Savjet suštinski doprinijeti napretku i pozitivnim rješenjijma za osobe s invaliditetom.

Saopštenje potpisuju sledeće organizacije (abecedno, boldovane nacionalne organizacije i savezi):

1       Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS:

 1. Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Podgorica
 2. Nova šansa u Novom
 3. Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “OAZA”, Bijelo Polje
 4. Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,STAZE”
 5. Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“
 6. Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške
 7. NVO “Adria” Bar
 8. Udruženje za pomoć licima ometenim u psiho-fizičkom razvoju
 1. Opštinsko udruženje multiple skleroze Berane

11.. Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje

 1. Savez roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”:
 2. NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“ Bar
 3. NVO „Evropski dom Tivat“
 4. NVO „Korak nade“ Berane
 5. NVO „Ljepša budućnost“ Berane
 6. NVO „Mali veliki korak“ Kotor
 7. NVO „Nova nada“ Žabljak
 8. NVO „Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama – Rožaje
 9. NVO „Organizacija za rehabilitaciju omladine i djece sa posebnim potrebama“ Žabljak
 10. NVO „Sunčev zrak“ Herceg Novi
 11. NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva
 12. NVO „Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Mojkovac“
 13. NVO „Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju – Plav“
 14. NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“
 15. NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Pružite nam šansu“ Podgorica
 16. NVO “Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Pravo na život – Ulcinj”
 17. NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ iz Danilovgrada
 18. NVO “Razvitak” Cetinje
 19. NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju “Zvijezda” Kolašin
 20. NVO „Za budućnost naše djece“ Andrijevica
 21. NVO „Zrak sunca“ Herceg Novi
 1. Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, sa podružnicama
 2. Udružanje paraplegičra Bijelo Polje i Mojkovac
 3. Udruženje paraplegičara Cetinje
 4. Udruženje paraplegičara Pljevlja
 5. Udruženje paraplegičara Podgorica
 1. Savez slijepih Crne Gore
 1. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
 2. Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić
 1. Udruženje „Plegije“ Nikšić
 2. Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje

Saradnici i donatori