Sugestije za Program rada Savjeta za zaštitu od diskriminacije u 2015.godini

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je i ove godine dostavilo sugestije i predloge za Plan rada Savjeta za zaštitu od diskriminacije za 2015. godinu.

Kao teme o kojima bi po stavu UMHCG bilo značajno raspraviti na sjednicama Savjeta u toku 2015. godine predloćili smo:

 1. Pravno regulisanje usluga podrške za život u zajednici (s posebnim osvrtom na personalnu asistenciju) za osobe sa invaliditetom;
 2. Diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstvene zaštite
 3. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 4. Diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi (pregled trenutnog stanja)
 5. Nacrt Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom
 6. Sudska zaštita od diskriminacije po osnovu invaliditeta
 7. Servisi podrške u obrazovanju za osobe sa invaliditetom
 8. Jednako priznanje lica sa invaliditetom pred zakonom
 9. Diskriminacija osoba sa oštećenjem sluha

Osim navođenja državnih institucija i organa koji su nadležni za određene teme, regulisanje pitanja i prava osoba s invaliditetom u predloženim aktivnostima sa aspekta ljudskih prava i antidiskriminaciji dali smo i obrazloženje aktivnosti i predložili kvartal za datu temu/aktivnost kada bi ona trebala biti na dnevnom redu Savjeta.

 1. Pravno regulisanje usluga podrške za život u zajednici (s posebnim osvrtom na personalnu asistenciju) za osobe sa invaliditetom, je važno sa aspekta antidiskriminacije, kao preduslova za pružanje adekvatne podrške osobama s invaliditetom u cilju ravnopravnosti. Ova tema je posebno važna u datom trenutku u cilju pregleda dosadašnjeg rada na izradi podzakonskih akata Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojima će se regulisati usluge podrške za život u zajednici (s posebnim akcentom na personalnu asistenciju). Posebno treba uzeti u obzir sugestija OOSI za adekvatno pravno regulisanje (u duhu ljudskih prava i antidiskriminacije) i primjenu međunarodnih standarda u ovoj oblasti. (prvi kvartal 2015.g.)
 2. Problem diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstvene zaštite je jako evidentan, ali ujedno i sakriven, jer se o njemu ne dogovri. Često se prećutkuju posledice koje nekada budu drastićne, neodgovornost zdravstvenih radnika je zabrinjavajuća kada je u pitanju osoba s invaliditetom, a najveći problem je što se svako oboljenje ili bolest automatski povezuje sa invaliditetom i osobe s invaliditetom često ne prolauze ni detaljnija i ozbiljnija ispitivanja, zbog čega se često ne reaguje na vrijeme. (treći kvartal 2015.g.)
 3. Razmatranje: i dalje veoma zastupljene diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti zapošljavanja (veoma mali broj zapošljenih lica sa invaliditetom), mjera koje se preduzimaju radi rješavanja ovog problema i finansijskih sredstava koje se (ne) troše u te svrhe je opis treće tačke koja je predložena kao aktivnost za rad Savjeta. (drugi kvartal 2015.g.)
 4. Jedan od najčešćih i najvidljivijih oblika diskriminacije po osnovu invaliditeta, koji dalje nije smanjen uprkos zakonskim obavezama je svakako diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi. U cilju unapređenja situacije neophodno je razmotriti: planirane i realizovane mjera, ulogu institucija u (ne)smanjenju ove diskriminacije, buduće korake. (drugi kvartal 2015.g.)
 5. Nacrt Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom se trenutno nalazi u procesu davanja saglasnosti od strane Sekretarijata za zakonodavstvo o uslađenosti sa domaćim zakonodavstvom. Nakon toga se očekuje i ekspertsko mišljenje EU. Prije usvajanja Predloga Zakona od strane Vlade, neophodno je razmatriti rješenja u Nacrtu Zakona od strane NVO i dati sugestije za unapređenje istih, s posebnim akcentom na zabranu i zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta lica lišena poslovne sposobnosti, s obzirom na to da Radna grupa za izradu Nacrta Zakona nije prihvatila ovce odredbe, a da postojeće norme nijesu u skladu sa načelima i principima ljudskih pravima i antidiskriminacije. (prvi kvartal 2015.g.)
 6. Nedjelotvornost sudske zaštite od diskriminacije po osnovu invaliditeta, dugo trajanje procesa i dosuđivanja minimalnih iznosa za naknadu nematerijalne štete, što dokazuje visok stepen tolerancije sudova prema diskriminaciji po osnovu invaliditeta je obrazloženje za 6. predloženu aktivnost (četvrti kvartal 2015.)
 7. U obrazovanju, posebno visokom ne postoje sistemski ustanovljeni i finansijski podržani servisa podrške za osobe s invaliditetom. Zbog toga su studenti s invaliditetom u neravnopravnom položaju i veoma često bivaju diskriminisani.(treći kvartal 2015.)
 8. Jednako priznanje lica sa invaliditetom pred zakonom je jedno od osnovnih načela ljudskih prava i demokratije. Međutim, važeće zakonske4 odredbi osobe sa invaliditetom (najčešće intelektualnim i mentalnim) dovode u položaj objekta, a ne subjekta prava, čime se uskraćuju njihova ljudska prava i vrši diskriminacija koja su rezultat ovakvog pravnog okvira. Zbog toga je neophodno dati sugestije za poboljšanje ove oblasti. (četvrti kvartal 2015.g.)
 9. Diskriminacija osoba sa oštećenjem sluha je veoma zastupljena, zbog neprisatupačnih informacija i komunikacija tj. zbog nepostojanja servisa podrške,. Zato je neophodno razmotriti preduzete i planirane mjere za rješavanje problema. (drugi kvartal 2015.g.)

Miroslava-Mima Ivanović

Saradnici i donatori