Status Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom

Obavještavamo javnost da je predstavnica UMHCG-a Miroslava-Mima Ivanović prisustvovala juče sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, i tom prilikom je poslanicima, a posebno Ministru finansija dr Radoju Žugiću ukazala na potrebu rješavanja problema nezakonitog trošenja sredstava koja poslodavci uplaćuju u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Ona je navela da po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavci koji ne zaposle definisan broj osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, u zavisnosti od ukupnog broja zaposlenih, imaju obavezu da u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom uplaćuju poseban doprinos koji treba da se troši za brojne olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Mima Ivanović je istakla da je od osnivanja Fonda 2009. godine uplaćeno oko 27 miliona eura, a za svrhe propisane Zakonom utrošeno oko dva miliona eura, s tim što se za nepotrošenih oko 25 miliona ne zna gdje su usmjerene.

Jedan od razloga ovome je nepostojanje prikaza u budžetu ovog doprinosa kao posebnog prihoda, a takođe ni mjera aktivne politike zapošljavanja lica sa invaliditetom kao posebnog rashoda. Da bi se obezbijedilo trošenje ovog novca za stvaranje svih uslova za zapošljavanje lica sa invaliditetom UMHCG će u saradnji sa partnerskim organizacijama o narednoj godini raditi na izdvajanju Fonda u posebno pravno lice.

Kao privremeno rješenje ove situacije predstavnica UMHCG-a Mima Ivanović je tražila izdvajanje ovih sredstava na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta za 2014. godinu.

Ministar finansija Radoje Žugić je u cilju iznalaženja rješenja predložio održavanje sastanka prije plenarne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o Prijedlogu Zakona o budžetu za 2014god.

U tom smislu, danas je u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore održan sastanak predstavnika Ministarstva finansija, Zavoda za zapošljavanje, Saveza slijepih Crne Gore i UMHCG-a.

Na sastanku su direktorica Vukica Jelić i savjetnica Slavica Radusinović iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore iznijele probleme sa kojima se suočavaju prilikom finansiranja olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom, s obzirom da ih moraju pokriti iz sredstava namijenjenih mjerama aktivne politike zapošljavanja svih nezaposlenih lica. Predstavnik SSCG-a i član Savjeta Fonda Goran Macanović je istakao probleme sa kojima se suočava funkcionisanje ovog tijela, i osobe sa invaliditetom, zbog neadekvatnog statusa, propusta u dosadašnjim zakonima o budžetu u pogledu neprepoznavanja posebnog prihoda i rashoda i nepostojanja Pravilnika o grant šemama.

Miroslava-Mima Ivanović je istakla zainteresovanost više grupacija za ovo pitanje- osoba sa invaliditetom, poslodavaca, javnosti, kao i Evropske unije.

Pomoćnik Ministra finansija Nikola Vukićević je obećao da će se sastati sa ministrom finansija i ministrom rada i socijalnog staranja u cilju iznalaženja rješenja za definisanje posebnog prihoda i rashoda u Prijedlogu Zakona o budžetu za 2014.godinu.

Istakao je da se neće u rashodnom dijelu predvidjeti sva sredstva koja će se prihodovati na osnovu posebnog doprinosa, već dio za koji postoje realne mogućnosti da se utroše u svrhe propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, kao i da će o svemu obavijestiti prisutne prije plenarne sjednice Skupštine Crne Gore.

Mima Ivanović je istakla da se, ukoliko struktura budžeta to ne dozvoljava, predstavnici OOSI i drugi zainteresovani subjekti za ovo pitanje obavijeste o usmjeravanju viška prihodovanih sredstava i da se ono u svakom trenutku može dokumentovano i dokazati.

Sve navedeno ukazuje na to da stalno insistiranje predstavnika OOSI je upravo jedini način rješavanja ovog pitanja, tj.izdvajanja Fonda kao posebnog pravnog lica kako bi se stvorile sve mogućnosti koje doprinose stvaranju uslova za zapošljavanje i samom procesu rada osoba sa invaliditetom, kako se nebi i dalje sredstva trošila nenamjenski a zato i dalje pronalazila opravdanja od strane državnih organa koja po našem mišljenju nijesu dovoljno argumentovana i nijesu u skladu sa svrhom koju treba da postigne Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji lica sa invaliditetom

 

Saradnici i donatori