Služiti i štititi – Pregled građanske kontrole rada policije u 2011. godini

Savjet za građansku kontrolu rada policije izdao je izvještaj o svom radu za 2011. godinu.

Autori izvještaja su mr.sc. Aleksandar Saša Zeković i Zorana Baćović.

Izvještaj sadrži tri cjeline – uvodni dio koji pruža opšte informacije o mandatu i nadležnostima Savjeta, drugi dio, koji je noseći, a u kojem su sažete informacije o  vođenim postupcima i njihovom ishodu, sa odgovorajućom statistikom te predstavljeni individualni primjeri primjene policijskih ovlašćenja i treći, završni dio, koji govori o odnosu Savjeta za građansku kontrolu rada policije prema svom okruženju – zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, policijskom servisu i civilnom društvu.

Intencija publikovanja ovog izvještaja, kako stoji u predgovoru,  nije samo predstavljanje urađenog već postizanje obrazovne i preventivne funkcije kako bi policija, ali i druge društvene strukture, učile iz minulog rada a policija postala demokratski javni servis služi svim crnogorskim građanima i štiti ih onda kada je to potrebno.

Izvještaj sadrži i opis inicijative Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Centra za antidiskriminaciju “EKVISTA” da Savjet za građansku kontrolu rada policije, na odgovarajući način, doprinese boljem tretmanu osoba s invaliditetom (OSI) u svim područnim jedinicama policije kao i razvijanju intenzivnije komunikacije i saradnje između Uprave policije (UP) sa nacionalnim i lokalnim organizacijama osoba s invaliditetom.

Izvještaj možete pogledati ovdje.

Tekst preuzet sa: http://www.ekvista.org/.

Saradnici i donatori