Sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete-sektor za visoko obrazovanje

U petak, 22. februara na inicijativu UMHCG-a održan je sastanak između predstavnika Ministarstva prosvjete, sektora za visoko obrazovanje sa predstavnicima Udruženja. Sastanku koji je održan u prostorijama Udruženja su prisustvovali g-đa Mubera Kurpejović, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje, g. Biljana Mišović, takođe iz sektora za visoko obrazovanje, g. Vanja Drljević, TEMPUS kancelarija, g. Marina Vujačić, Izvršna direktorica UMHCG-a, g-din Velibor Bošković, program menadžer UMHCG-a,  i g. Miroslava-Mima Ivanović program asistentkinja UMHCG-a.

Na samom početku sastanka Marina Vujačić je pozdravila gošće iz Ministarstva prosvjete i zahvalila im se na dolasku, naglasivši da je više povoda za sastanak od kojih je dosta njih pomenuto na okruglom stolu “Socijalna dimenzija visokog obrazovanja u Crnoj Gori”. Istakla je da je najveći broj aktivnosti UMHCG­­-a vezano za oblast obrazovanja, sa posebnim akcentom na visoko obrazovanje, te da će se na sastanku govoriti o položaju studenata s invaliditetom i paniranim aktivnostima Udruženja, te uspostavljanju moguće saradnje i razvijanja zajedničkih aktivnosti dvije strane. .

U okviru“Studentskog servisa“, koji je redovan program UMHCG-a u školskoj 2012/2013 tri studenta sa invaliditetom imaju obezbjeđenu personalnu asistenciju, dostupan prevoz od 8:30h do 16:30h imaju svi studenti na teritoriji Podgorice, smještaj u studenskim domovima i pomoć prilikom upisa na fakultet, kao i oslobađanje od plaćanja školarine ukupno njih četrdesetak. Zbog ograničenog vremena u kom studenti sa invaliditetom mogu koristiti dostupan kombi prevoz u UMHCG-u razmišljaju o proširenju ove usluge, tako da je studenti mogu koristiti tokom cijelog dana. U okviru aktuelnog TEMPUS projekta:”Podrška inkluziji studenata s invaliditetom u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori” predviđeno je osnivanje kancelarije za podršku studentima sa invaliditetom, koja će biti formirana pri UMHCG-u jer se njena djelatnost poklapa sa dosta aktivnosti Udruženja. Međutim, to zahtijeva finansijska sredstva za novi prostor, jer je njeno uspostavljanje tehnički neizvodljivo u sadašnjim prostorijama UMHCG-a. IZ UMHCG-a je naglašeno da su u okviru projekta “Unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi” predviđeni sastanci sa donosiocima odluka u ovoj oblasti u cilju uključibvanja socijalne dimenzije u process visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Na pitanje koje su aktivnosti planirane u toku 2013. godine u Ministarstvu prosvjete g. Mubera Kurpejović je odgovorila da je planom Vlade, između ostalog predviđeno usvajanje novog Zakona o visokom obrazovanju, te će se svakako, preko predstavnika UMHCG-a u radnoj grupi za izradu ovog zakona, uzeti u obzir problemi sa kojima se susrijeću studenti sa invaliditetom. Ona je istakla da  će studentski dom koji je u fazi izgradnje i čije se otvaranje očekuje 01.09.2013. godine biti izgrađen u skladu sa svim standardima pristupačnosti, imaće dva lifta i 5% soba u njemu će biti pristupačno za studente sa invaliditetom. G.Biljana Mišović je rekla da su u okviru projekta Svjetske banke predviđena sredstva za poboljšanje infrastrukture studentskih domova, ali da će prioritete u tom pogledu određivati sami studentski domovi, te stoga bi Udruženje trebalo uputiti inicijativu njima da pristupačnost prepoznaju kao prioritet. G.Kurpejović i G.Drljević su predložile UMHCG-u da se obrati univerzitetima i ministarstvima za finnsijsku podršku za otvaranje i funkcionisanje kancelarije za podršku studentima sa invaliditetom. Na pitanje da li Ministarstvo prosvjete može nešto učiniti po pitanju arhitektonskog prilagođavanja fakultetskih jedinica, predstavnice Ministarstva su odgovorile da se finansijska sredstva za to planiraju u kapitalnom budžetu te daministarstvo može inicirati izdvajanje sredstava za prilagožđvanje dva fakulteta u slljedećoj godini.

Na kraju g. Marina Vujačić se zahvalila na spremnosti za saradnju i preduzimanje konkretnih koraka u cilju poboljšanja položaja studenata sa invaliditetom.

Zaključci sastanka su:

– da se nastavi dosadašnja dobra saradnja između UMHCG i Ministarstva prosvjete, te da se predstavnici UMHCg-a sektora za visoko obrazovanje u budućem periodu kontinuirano sastaju u cilju praćenja aktivnosti i iniciranja novih;

– da se zajedničkim radom na novom Zakonu o visokom obrazovanju stvore zakonske pretpostavke za bolji položaj studenata sa invaliditetom, posebno da se reguliše oslobađanje od školarine za studente s invaliditetom;

– da se Poboljša pristupačnost studentskih domova lobiranjem od strane UMHCG-a kod studentskih domova i finansijskom podrškom Ministarstva prosvjete;

– da UMHCG inicira prilagođavanje fakulteta, te da do maja mjeseca prepozna dva fakulteta kao prioritetna za prilagođavanje, a Ministarstvo inicira izdvajanje sredstava kapitalnog budžeta za njihovo prilagođavanje u narednoj godini;

– da će Ministarstvo prosvjete finansijski podržati osnivanje i rad kancelarije za podršku studentima sa invaliditetom;

– da se unaprijedi saradnja između UMHCG I TEMPUS kancelarije, te da su predstavnici Tempus kancelarije spremni podržati Udruženju u apliciranju i implementaciji projekata;

– da UMHCG i naredne godine aplicira za Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca, te da na taj način dobije podršku za funkcionisanje Studentske kancelarije, preko izabranih visokoškolaca.

Saradnici i donatori