Saopštenje za javnost – Tužba za zaštitu od diskriminacije

Obavještavamo javnost da je Miroslava Mima Ivanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) preko svog punomoćnika advokatice Tijane Živković, angažovane u okviru projekta: „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“ koga sprovodi CEMI uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 2. 12. 2013. godine Osnovnom sudu u Podgorici podnijela tužbu za zaštitu od diskriminacije zbog nepristupačnosti, protiv Skupštine Crne Gore. Tim povodom, danas je u 10 časova održano prvo, pripremno, ročište.

Tužbom od 2.12.2013. godine su obuhvaćena tri slučaja diskriminacije Miroslave – Mime Ivanović od strane Skupštine Crne Gore i to:

  1. 03.09.2013. godine povodom obilježavanja 60. godišnjice od stupanja na snagu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
  2. 01.10.2013. godine na konferenciji ,,Implementacija evropskih standarda protiv diskriminacije’’
  3. 10.10.2013. godine na sjednici Radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces radi obrazlaganja amandmana koji je UMHCG zajedno sa Savezom slijepih Crne Gore podnijelo na Zakon o izboru odbornika i poslanika.

S obzirom da se poslije podnošenja tužbe dogodio još jedan slučaj diskriminacije, 18. 12. 2013. godine, kada je tužilja prisustvovala sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na današnjem pripremnom ročištu dopunjeno je činjenično stanje, te stoga povećan i tužbeni zahtjev sa 7.500 na 10.000 eura. Zbog navedenih slučajeva, a na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, se od Skupštine Crne Gore traži i da preduzme sve potrebne mjere kako se počinjena diskriminacija više ne bi ponovila. Navedena diskriminacija se po odredbama ovih zakona smatra težim oblikom diskriminacije jer je više puta učinjena prema istom licu – ponovljena diskriminacija.

Na današnjem ročištu tužena, koju je predstavljala zamjenik zaštitnika imovinskopravnih interesa Crne Gore Slavica Laković, nije sporila nepristupačnost zgrade Skupštine Crne Gore niti prisustvo tužilje pomenutim događajima. Sud je zbog nespornosti nepristupačnosti odbio izlaženje na lice mjesta radi utvrđivanja iste. Prvo ročište glavne rasprave zakazano je za 20. mart u 12 časova, kada će, pored svjedoka, biti saslušana tužilja u svojstvu stranke. Zahvaljujemo se sudiji Danilu Jegdiću koji je imao razumijevanja da današnje ročište održi u sudnici na prvom spratu koja je tužilji pristupačno, iako je prvobitno bilo planirano da se održi u sudnici na drugom spratu. Kako bi izbjegli zakazivanje sledećih ročišta u nepristupačnim sudnicama, UMHCG će se pisanim putem obratiti predsjedniku Osnovnog suda gospodinu Zoranu Radoviću.

Ovaj postupak protiv Skupštine Crne Gore ne predstavlja samo tužbu protiv institucije koja krši zakone koje je ona sama donijela, već i veliku opomenu za sve koji krše pravne norme kojima se štite prava lica sa invaliditetom da, ukoliko nastave sa tom praksom, osobe sa invaliditetom neće ćutati već će sudskim putem tražiti zaštitu svojih prava. Stoga je ovo apel svim vlasnicima objekata u javnoj upotrebi da iste učine pristupačnim za lica sa invaliditetom, kako ne bi došli u situaciju da pored troškova građevinskih radova snose troškove sudskih taksi i naknade nematerijalne štete zbog pretpljene diskriminacije.

Program asistentkinja u UMHCG

Miroslava – Mima Ivanović

Saradnici i donatori