Saopštenje za javnost povodom 12-ogodišnjice UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas, 22. oktobra 2013. godine obilježava 12 godina postojanja i rada. Tim povodom UMHCG izdaje saopštenje za javnost sa namjerom da podsjeti na aktivnosti koje smo realizovali u protekloj godini. UMHCG neće na druge načine obilježavati godišnjicu usljed nedostatka finansijske podrške i cilja da sredstva preusmjerava na aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom, a usljed nedostatka dovoljnih i adekvatnih inicijativa i aktivnosti Vlade, države i društva u cjelini.

UMHCG je u protekloj godini, dakle od oktobra 2012. godine uspostavilo intezivniju saradnju sa Ministrarstvom održivog razvoja i turizma i Inženjerskom komorom Crne Gore. Rezultat te saradnje je i to da Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić piše tekstove za časopis „Pogled“ kojeg izdaje Inženjerska komora, sa ciljem da ukaže na problem nepristupačnosti u svim oblastima života osoba s invaliditetom.

U okviru projekta „Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ smo nastavili da realizujemo aktivnosti u saradnji sa partnerima, prije svega crnogorskim univerzitetima u cilju stvaranja jednakih uslova za studente s invaliditetom tokom procesa obrazovanja. Da bi doprinijeli tim aktivnostima uspostavili smo i Studentsku savjetodavnu kancelariju, koja je smještena u prostorijama UMHCG. Takođe, u sklopu ovog projekta rektori tri crnogorska univerziteta – Univerziteta Crne GoreUniverziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica, potpisali su Povelju koja se odnosi na podršku i inkluziju studenata s invaliditetom u visokoškolske institucije u Crnoj Gori. I prošle i ove godine su svi studenti s invaliditetom koji studiraju na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu Mediteran, a koji su nam se obratili, na našu inicijativu oslobođeni od školarine.  U martu mjesecu smo završili sa aktivnostima partnerskog projekta: „Unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Crnoj Gori“. Nastavili smo i sa redovnim aktivnostima Studentskog servisa, psihološkog savjetovališta i Programa za pse vodiče/pomagače.  Trenutno u Zagreb boravi potencijalni kandidat psa pomagača Milenko Vojičić radi tzv. „prenosa psa na korisnika“.

Takođe smo završili implemntaciju projekta: „Monitoring ljudskih prava osoba s invaliditetom“, čiji je cilj pisanje izvještaja o stanju ljudskih prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, a koji će poslužiti kao izvještaj „iz sjenke“ koji će biti upućen i UN Komitetu o pravima osoba s invaliditetom. Izvještaj je sačinjen od individualnih iskustava osoba s invaliditetom, praćenja zakona i politika koje se tiču osoba s invaliditetom, odnosno njihove usklađenosti sa Konvencijom UN o pravima OSI, i na kraju društvene odnosno medijske slike o invaliditetu. Prezentacija ovog izvještaja uskoro će biti u Podgorici. Pisanjem izvještaja u dijelu koji se tiče ljudskih prava osoba s invaliditetom smo učestvovali i doprinijeli i radu Koalicije NVO za praćenje toka pregovora sa EU – pregovaračko poglavlje 23, čiji smo član.

Trenutno realizujemo i promovišemo portal Disabilityinfo.me, a u planu su nam brojne aktivnosti i čvršća saradnja sa crnogorskim medijima.

U ovom periodu smo takođe pokrenuli brojne inicijative i aktivnosti u cilju poboljšanja položaja osoba s invaliditetom, sproveli zajedničke aktivnosti sa drugim NVO-ima, i drugim sektorima: privrednim i javnim, inicirali izmjene zakona, učestvovali u pripremi pojedinih propisa, pristupili Ana Lindt Fondaciji, uspostavili saradnju sa političkim partijama i Skupštinskim odborima i slično.

Sve do ispunjenja vizije: Za mlade s invaliditetom, bez barijera!

Saradnici i donatori