Saopštenje za javnost Koalicije 16 NVO: Bez suštinskih pomaka u oblasti reforme pravosuđa

Koalicija 16 NVO za praćenje pregovora u okviru poglavlja 23 ocjenjuje da je najnoviji Izvještaj o primjeni Akcionog plana za poglavlje 23 u znatnoj mjeri nerazumljiv jer sadrži veliki broj znakova i skraćenica za koje nije objašnjeno šta znače, pa je teško pratiti da li su ispoštovani rokovi i koje aktivnosti su realizovane u cilju ispunjenja određene mjere.

Kada je u pitanju oblast reforme pravosuđa, odredbe radnih verzija Zakona o sudovima, Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija i Zakona o državnom tužilaštvu, ozbiljno ugrožavaju autonomiju sudija, drastično sužavaju krug kandidata koji mogu biti birani na više pozicije u sudstvu i tužilaštvu i donose nejasne kriterijume za ocjenjivanje kandidata koje je potrebno unaprijediti prije nego radna grupa završi sa radom i Vlada usvoji predloge ovih zakona. Takođe, potrebno je dodati odredbu kojom bi se spriječio konflikt interesa kod kandidata za članove Sudskog i Tužilačkog savjeta i obezbijedilo da se izaberu stručni kandidati koji sami nisu krivično disciplinski kažnjavani. U okviru javne rasprave, koja je podrazumijevala javni poziv za dostavljanje primjedbi na radne verzije ovih zakona u roku od mjesec dana organizovan je jedan jednodnevni skup o sva tri zakona koja donose brojna nova rješenja, što se pokazalo kao nedovoljno. Koalicija predlaže da se prije utvrđivanja novih rješenja u odnosu na organizaciju sudova za prekršaje, ukidanje Privrednog suda u Bijelom Polju, organizuju posebne rasprave samo o predlogu tih rješenja i da se ona preispitaju s aspekta dostupnosti sudova građanima.

Koalicija ocjenjuje skandaloznom činjenicu da je presuda za Kaluđerski laz izrečena 30.12.2013. godine a da državno tužilaštvo ni sedam mjeseci kasnije nije primilo pismeni otpravak presude, iako je presuda trebalo da bude izrađena najkasnije u roku od dva mjeseca. Neažurnost suda koji je donio presudu i inertnost tužilaštva koji kao zastupnik države i žrtava, prema informacijama iz ove analize, nije pokrenuo mehanizme za ubrzanje postupka, odnosno dostavljanja presude radi eventualnog ulaganja žalbe Apelacionom sudu Crne Gore, ukazuju na neozbiljan pristup procesuiranju ratnih zločina. Izvještajni period je obilježilo i donošenje pravosnažne presude za ratne zločine u Morinju, kojom je još jednom demonstrirana pogrešna primjena međunarodnih standarda ljudskih prava, što se posebno ogleda u izricanju neprimjereno niskih kazni optuženima, pogrešnoj primjeni pravila o otežavajućim i olakšavajućim okolnostima, te površnom obrazloženju presude.

Konačno, primjećujemo da se za potrebe izrade zakona angažuju strani eksperti koji dostavljaju ”ekspertize”, koje nisu objavljene, tj. lako dostupne stručnoj i laičkoj javnosti. Smatramo da, bilo da se ti eksperti plaćaju iz državnog bužeta ili inostranih fondova, njihovi nalazi moraju biti javno dostupni kako bi učesnici u toku javne rasprave mogli da se saglase ili ne sa njihovim mišljenjem, umjesto kao do sada- da te ”ekpertize” budu dostupne samo članovima radne grupe za izradu zakona.

Saradnici i donatori