Saopštenje za javnost: Da bi se realizovale preporuke Državne revizorske institucije nije neophodno čekati izmjene postojećeg Zakona, niti usvajanje nove Strategije za integraciju osoba s invaliditetom

Da bi se realizovale preporuke Državne revizorske institucije, na osnovu Izvještaja o „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, nije neophodno čekati izmjene postojećeg Zakona, niti usvajanje nove Strategije za integraciju osoba s invaliditetom. Naime, DRI u Izvještaju jasno konstatuje da nadležni državni organi nijesu bili dovoljno efikasni, niti su preuzeli realizaciju planiranih niza mjera kako bi se ostvarila veća iskorišćenost sredstava namijenjenih profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Na bazi sačinjenog izvještaja Marina Vujačić je, u petak, 23.  Oktobra, imalakonsultativni sastanak s predstavnicima DRI, što je bila prilika da još jednom u neposrednoj komunikaciji istakne da je izvještaj sveobuhvatan, objektivan i precizan i da bi trebao biti dobra osnova za postupanje državnih organa u skladu s preporukama, čiju će realizaciju UMHCG pratiti u narednom periodu.

Imajući u vidu nalaze DRI, posebno mišljenje i preporuke za unapređenje postojećeg stanja pozivamo nadležne organe da ozbiljno razmotre Izvještaj, te da u roku od pola godine realizuju preporuke koje se odnose, između ostalog, i na:

donošenje Pravilnika o sufinansiranju posebnih organizacija za zapošljavanje osoba s invaliditetom;

– raspisivanje javnog poziva za finansiranje “grant šema” za 2015. godinu, uz opredjeljivanje većeg iznosa raspoloživog granta, kako se ne bi desilo da se projekti finansiraju tek iz sredstava budžeta za narednu godinu, kao što se desilo s projektima po pozivu iz novembra prošle godine, koji se finansiraju iz budžeta za tekuću godinu;

– preuzimanje drugih mjera i aktivnosti u cilju realizacije važećeg Akcionog plana Strategije za integraciju osoba s invaliditetom (7 nerealizovanih mjera i preostale koje su djelimično realizovane), a koje upravo za cilj imaju veću iskorišćenost sredstava, odnosno stvaranje uslova za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Državna revizorska institucija (DRI) je u postupku revizije uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, utvrdila da su prihodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u periodu od početka 2009. do kraja 2014. godine iznosili 36.509.776,67€, dok je zaključno s 2014. godinom ukupno  utrošeno 1.972.313,35€. Kako bi javnost bila precizno informisana, sredstva u iznosu od 34.537463,32€ su utrošena i ne mogu se vratiti, niti raspodijeliti osobama s invaliditetom. Ono što je moguće uraditi u postojećem sistemu jeste inteziviranje već preduzetih, ali i sprovođenje novih planiranih aktivnosti Zakonom i Akcionim planim Strategije za integraciju osoba s invaliditetom. U tom smislu ne smiju se čekati izmjene i dopune važećeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i time odugovlaćiti postojeća situacija, koja ide na štetu isključivo osobama s invaliditetom. Skretanje priče na ispitivanje zloupotreba ili pak na to da poslodavci neće da zapošljavaju osobe s invaliditetom neće donijeti rezultate. Takođe, ni deklarativni navodi da će se “razmotriti, nastojati…”, ili šta god drugo osim konrektnih radnji ne donosi rezultat, i u ovom trenutku ni na koji način, ne ukazuju na ozbiljnost u pristupu bilo kog subjekta.. Ne treba zaboraviti da svi oni koji su obuhvaćeni izvještajem DRI, kao ni sve zainteresovane strane proteklih dana, mogu i trebaju biti poslodavci osobama s invaliditetom.

Više puta smo naveli da ovakvo stanje punjenja budžeta na račun osoba s invaliditetom savršeno odgovara vlastima, te je ovo prilika da vlasti pokažu da su osobe s invaliditetom ustavna kategorija i u praksi. Ne treba “posebna zaštita” osoba s invaliditetom da se ogleda u milionskim sredstvima koje koristi država. Zato pozivamo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Zavod za zapošljavanje, skupštinski Odbor za rad, zdravstvo i socijalno staranje, zatim Uniju poslodavaca i druge organe da u što kraćem roku učine ono što je njihova zakonska obaveza, bez prebacivanja odgovornosti i nadležnosti jednih na druge.

Isto tako pozivamo medije da izvještavaju objektivno i precizno o ovoj temi jer senzacionalizam ili skretanje usmjerenja na bilo koju stranu, osim u smjeru obaveza države, neophodnosti sprovođenja i poštovanja zakona i ostalih politika ide samo na štetu osobama s invaliditetom i podstiče javnost na zabludu i zauzimanje pogrešnih stavova. Proteklih dana su se, u pojedinim medijima, mogli vidjeti senzacionalistički naslovi, s uvredljivim i omalovažavajućim terminima koji se odnose na osobe s invaliditetom, uz prateće fotografije koje ukazuju na dodatno obezvređivanje položaja i postojanja osoba s invaliditetom, kao ličnosti i/li građana.

Mi, osobe s invaliditetom, ne možemo osjećati satisfakciju zbog nalaza DRI, niti čekati period usvajanja novog Zakona, da bi se riješio status Fonda. Neophodno je, i u prelaznom periodu do tada, sprovesti preporuke DRI, uz bliske konsultacije sa zainteresovanim stranama odnosno osobama s invaliditetom, i njihovim predstavnicima.

Izvještaj DRI samo je potvrda višegodišnjeg zastupanja predstavnika organizacija OSI da se Fond treba izmjestiti iz budžeta i osnovati kao vanbudžetska kategorija s javnim ovlašćenjima.

Takođe, u cilju sprovođenja preporuka DRI pozivamo Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranja i Odbor za ekonomiju, finansije i budžet da na prvoj narednoj zajedničkoj sjednici stave na razmatranje Izvještaj DRI, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja da, u što kraćem roku, zakaže sjednicu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom, kao i sastanak Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koja je formirana u junu tekuće godine.

Saradnici i donatori