Saopštenje za javnost

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da smo dobili pozitivan odgovor od Osnovnog Suda u Nikšiću, na dopis br. 24-02, upućen ovoj ustanovi 09.04.2012. godine, a zbog nepristupačnosti iste za osobe s invaliditetom.
Naime, podsjećamo javnost, da se pred Osnovnim sudom u Nikšiću odvija proces po tužbi Danijele Vušurović, osobe s invaliditetom, korisnice invalidskih kolica, protiv Opštine Nikšić, a zbog diskriminacije kojoj je bila izložena. 06. aprila tekuće godine je održano prvo ročište (saslušanje svjedoka) kojem tužilja, zbog nepristupačnosti zgrade Suda, nije mogla prisustvovati. Drugo ročište, tj. saslušanje tužilje je zakazano za 23. maj, a sudija Hajdarpašić, koji vodi cijeli slučaj, svjestan diskriminacije koju je Sud učinio u tom trenutku je izrazio spremnost da tužilja, zbog nepristupačnosti zgrade Suda, odabere mjesto saslušanja koje njoj najviše odgovara.
Nakon toga, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, 09. aprila je uputilo dopis predsjedniku Osnovnog suda, g-dinu Radu Perišiću, upoznavajući ga sa konkretnim slučajem i tražeći da se riješi problem nepristupačnosti, kako bi institucija u kojoj se ostvaruje sudska zaštita i zadovoljava pravda bila jednako dostupna svim građanima.
Po osnovu našeg zahtjeva, Sud je u najkraćem roku pokrenuo konkretne radnje za omogućavanje nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom zgradi Suda, time što je angažovao arhitektu da sačini idejno rješenje, izvođački projekat i predmjer i predračun radova u cilju adekvatnog prilagođavanja zgrade. Krajnji rok za završetak radova je 1. avgust 2012. godine.
Shodno prethodno navedenom, izražavamo zadovoljstvo i zahvalnost, prije svega predsjedniku Osnovnog suda, g-dinu Perišiću, a zatim gospođi Medenici Predsjednici Vrhovnog suda, zbog postupka kojem su pristupili u cilju rješavanja problema nepristuzpačnosti i dovođenja osoba s invaliditetom u ravnopravan položaj. Ovo posebno zbog pozitivne prakse i primjera koji sud čini, a ujedno i poštovanja Zakona o zabrani diskriminacije, i pokazivanja na ličnom primjeru, da svi građani moraju biti jednaki pred zakonom.
Ovo je još jedan od primjera koji pokazuje konkretan napredak sudske prakse i zaštite, a ujedno ohrabruje osobe s invaliditetom da vjeruju u pravdu i ostvarenje njihovih prava.
Nadamo se da će sudovi nastaviti da čine sve što je u njihovoj moći, kako bi ispoštovali Zakone i time bili primjer dobre prakse drugim institucijama sistema.
Organizacije potpisnice saopštenja će nastaviti da razvijaju partnerski odnos sa sudskim institucijama, a ujedno će i dalje podržavati osobe s invaliditetom da se pravno dozvoljenim sredstvima bore za pravdu.

S poštovanjem i zahvalnošću,

U ime dolje nabrojenih organizacija,
Izvršna direktorica
Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore
Marina Vujačić

Organizacije osoba s invaliditetom:
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Centar za antidiskriminaciju „Ekvista“
Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića
Udruženje mladih sa hendikepom Kotora
Udruženje „PLEGIJE” Nikšić
Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Saradnici i donatori